Een geërfd huis verkopen: Erven – Hoe uw eigendom om te zetten in cash!

Een geërfd huis verkopen – Er zijn veel voorkomende vragen die ons bereiken, zoals “Wanneer kan ik een geërfd huis verkopen?” en in het bijzonder veel variaties rond één onderwerp: belastingen bij verkoop. Is de verkoop van een geërfd huis belastbaar? Hoe wordt een geërfd huis belast? Hoeveel bedraagt de successierechten op een huis? Voordat het geërfde huis kan worden verkocht, moet eerst worden besloten of de erfenis überhaupt zal worden aanvaard. Er zij op gewezen dat een nalatenschap slechts in haar geheel kan worden aanvaard. Niet alleen de grond en het eigendom worden verworven, maar ook de hypotheek en eventuele schulden worden door de erfgenaam overgenomen. Zo komen er niet alleen rechten, maar ook plichten op de erfgenaam. Je hebt zes weken om voor of tegen de erfenis te beslissen. Binnen deze periode moet u berekenen of het financieel de moeite waard is om de erfenis te aanvaarden. Tip! Hier vind je mijn gratis XXL gids van A-Z met alle checklists: Een eigendom verkopen.

Een geërfd huis verkopen – De eerste stappen

Nu, wat voor soort eigendom je ook hebt om over te beschikken na de erfenis: Dat hangt af van de locatie. Wanneer u een flat verkoopt, een huis verkoopt, een stuk grond verkoopt en nog meer wanneer u een meergezinswoning wilt verkopen. De ligging van uw eigendom is een doorslaggevende waarderingsfactor. Zo ook de stof en het meubilair. Particulier verkopen betekent risico’s aanvaarden en fouten maken. Van taxatie van onroerend goed tot contracten, belastingen en kosten.

In de meeste gevallen beslissen de erfgenamen over de erfenis: innen, beheren of verkopen?

Zelfs als het eigendom ver verwijderd is van de woonplaats van de erfgenaam. Maar juist in deze situatie rijst de vraag wat er met het eigendom moet gebeuren. Als bewonen of verhuren van het huis geen optie is, is de meest voorkomende overweging het geërfde huis te verkopen.

De eerste stap: kantongerecht, verplicht aandeel en verklaring van erfrecht

Na het erven van een huis is de eerste stap voor de erfgenaam de gang naar de arrondissementsrechtbank. Daar kan de verklaring van erfrecht worden aangevraagd. Deze maatregel moet ook worden genomen als de erfgenaam alleen aanspraak maakt op het verplichte deel. Uit de verklaring van erfrecht blijkt dat de erfgenaam de rechtmatige eigenaar van het goed is.

De verklaring van erfrecht wordt afgegeven door de probate rechtbank. De bevoegde rechtbank voor de erfopvolging is altijd de rechtbank van de laatste woonplaats waaronder de overledene was ingeschreven.

Bij de benoeming voor de probatierechter moet de erfgenaam zijn of haar aanspraak op de erfenis bewijzen. Dit kan geschieden door middel van het openbaar testament, het erfcontract of door het bewijs van de verwantschap met de bijbehorende wettelijke erfopvolging.

De volgende documenten moeten door de erfgenaam naar de probatierechter worden gebracht:

 • De identiteitskaart
 • De overlijdensakte
 • Een beëdigde verklaring betreffende de juistheid van persoonlijke informatie

De probataire rechtbank geeft dan de verklaring van erfrecht af. Het gaat om een verklaring van erfrecht, een gemeenschappelijke verklaring van erfrecht of een gedeeltelijke verklaring van erfrecht.

De enige verklaring van erfrecht wordt afgegeven als er maar één erfgenaam is. Een gemeenschappelijke verklaring van erfrecht wordt afgegeven als er meerdere erfgenamen zijn. Uit de verklaring van partiële erfopvolging blijkt dat er verschillende erfgenamen zijn en dat elk van hen een enkele nalatenschap ontvangt.

Met de verklaring van erfrecht kan de erfgenaam het kadaster inzien. Zo kan worden nagegaan of het onroerend goed bezwaard is met grondlasten.

Er zij op gewezen dat de opstelling van de verklaring van erfrecht tot hoge kosten kan leiden. Deze zijn gebaseerd op de waarde van het geërfde goed op het moment van de erfenis, verminderd met de schulden van de overledene. Bovendien is het bedrag van de rechten afhankelijk van de kosten van de procedure voor de verklaring van erfrecht. Bij een nalatenschap met een waarde tot 125.000 euro is bijvoorbeeld een vergoeding van 300,00 euro verschuldigd. Bij een boedelwaarde van maximaal 500.000 euro zijn er al kosten van 935,00 euro.

Het kadastrale uittreksel wordt dan gecorrigeerd, aangezien de erfgenaam nu de nieuwe eigenaar van het onroerend goed is. In tegenstelling tot de klassieke inschrijving in het kadaster bij de aankoop van een huis, is de inschrijving in het geval van een erfenis gratis, mits deze wordt aangevraagd binnen twee jaar na het overlijden van de overledene. Daarna kan met de verkoop van het huis worden begonnen.

Verkoop van een geërfd huis met meerdere erfgenamen

Het is niet ongewoon dat een eigendom eigendom wordt van meerdere erfgenamen. Dit is het geval wanneer meerdere kinderen het huis erven. Dit staat de verkoop van het geërfde goed niet in de weg. Voorwaarde is natuurlijk dat de erfgenamen het eens zijn en allen instemmen met de verkoop van het huis. Mondelinge afspraken zijn hier niet betrouwbaar; in plaats daarvan is een duidelijke juridische situatie vereist.

Wat zijn de kosten van de verkoop van een huis?

Als het geërfde huis niet hoeft te worden gerenoveerd en er geen speculatiebelasting verschuldigd is, zijn de kosten beheersbaar. Kleine cosmetische reparaties zullen verschuldigd zijn. Pro rata kosten van de makelaar moeten ook worden meegerekend. Als het huis nog bezwaard is, is een boete voor vervroegde aflossing van de hypotheek verschuldigd.

Een geërfd huis verkopen: Historisch eigendom

De verkoop van een oud gebouw of een pand dat op de monumentenlijst staat, kan gecompliceerder blijken te zijn. De speculatieperiode veroorzaakt vaak problemen voor de erfgenamen. Indien de woning binnen de termijn wordt verkocht, worden de belastingvoordelen die oorspronkelijk door de status van de woning werden toegekend, teruggevorderd.

Bovendien is de erfgenaam verplicht het goed te onderhouden. Gebeurt dit niet, dan kan een bevel tot onderhoud worden uitgevaardigd door de autoriteit voor de bescherming van monumenten. De daaruit voortvloeiende rekening wordt doorgegeven aan de erfgenaam. Het resultaat zijn zeer hoge kosten die de erfgenaam had kunnen vermijden.

Welke belastingen zijn verschuldigd bij de verkoop van een geërfd huis?

Telkens wanneer een huis wordt verkocht, moet overdrachtsbelasting worden betaald. Dit wordt betaald door de koper.

De successierechten zelf zijn verschuldigd over elke erfenis, ongeacht of het huis wordt verkocht of niet.

Van primair belang voor de erfgenaam is derhalve of inkomstenbelasting verschuldigd is. Deze wordt geheven indien het huis binnen de speculatieperiode wordt verkocht. De duur van de speculatieperiode is tien jaar. De speculatieperiode wordt niet berekend vanaf het tijdstip van de erfenis, maar vanaf het tijdstip waarop het huis door de erflater werd gekocht.

Als deze aankoop meer dan tien jaar geleden is gedaan, is er geen belasting verschuldigd voor de erfgenaam.

Indien het huis binnen de speculatieperiode wordt verkocht, is de winst uit de verkoop belastbaar. Dit betekent dat niet de volledige aankoopprijs van het onroerend goed wordt belast, maar alleen de waardestijging van het huis sinds de aankoop ervan. Het belaste bedrag is dus het bedrag waarmee de opbrengst van de verkoop hoger is dan de aankoopprijs die de erflater destijds heeft betaald.

U kunt het bedrag van deze winst bepalen door de aankoopkosten, makelaarskosten, notariskosten en grondoverdrachtsbelasting af te trekken van de prijs die voor het onroerend goed is verkocht.

Wie een geërfd huis wil verkopen, stelt zich vaak bloot aan heel wat stress. Daarom is het nuttig om een deskundige makelaar in te huren om de verkoop van het huis te regelen en alle taken die daarbij komen kijken op zich te nemen.

U gaat een huis erven? 8 tips voor een goede vererving van een woning

U gaat een huis erven en vraagt zich af wat nu de volgende stappen voor u zijn? Wij stellen u 8 aspecten voor waarmee u te maken krijgt wanneer u een eigendom erft.

Hoe krijg ik mijn erfenis?

In het ideale geval heeft de overledene een testament geschreven en bij een notaris gedeponeerd. Een testament regelt (bijvoorbeeld in het geval van meerdere kinderen) wie wat erft. Als er geen testament is, is erfopvolging bij versterf van toepassing. Echtgenoten en kinderen zijn erfgenamen van de eerste orde.

Controleer het landgoed

Indien een erfenis wordt aanvaard, betekent dit dat alle rechten, maar ook alle plichten worden aanvaard. Indien de nalatenschap een zuiver monetair bedrag is, wordt deze waarde onmiddellijk bepaald. De situatie is anders met onroerend goed. Niet alleen gaat het huis over in handen van de erfgenaam, maar ook eventuele schulden, zoals een hypotheek, worden dan door de erfgenaam overgenomen. In de praktijk betekent dit dat de erfgenaam aansprakelijk is voor deze schulden met zijn of haar eigen vermogen.

De erfgenaam beschikt dus over een termijn van 6 weken om te beslissen of hij de erfenis aanvaardt of verwerpt. Deze termijn gaat in op de dag waarop u kennis krijgt van de erfenis. Een blik op het kadaster onthult de financiële situatie van het landgoed. Een makelaar is ook in staat om de marktwaarde van het onroerend goed te bepalen.

De verbeurdverklaring van de nalatenschap vindt plaats bij de plaatselijke rechtbank. Als alternatief kan de disclaimer ook door een notaris van uw keuze worden bekrachtigd.

Heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

De verklaring van erfrecht bevestigt de wettigheid van de nalatenschap. De verklaring van erfrecht is vaak nodig om de erfenis überhaupt te kunnen ontvangen of om toegang te krijgen tot rekeningen van de overledene. Bovendien geeft de verklaring van erfrecht de erfgenaam recht op inzage in het kadaster.

Bent u de enige erfgenaam of mede-erfgenaam van een gemeenschap van erfgenamen?

In geval van gemeenschap van erfgenamen gaat de nalatenschap niet over op één persoon, maar op meerdere personen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de erflater meerdere kinderen nalaat. Het geërfde huis behoort dus toe aan alle erfgenamen. Geen van de mede-erfgenamen heeft recht op afzonderlijke bestanddelen van de nalatenschap. Dit betekent dat alle beslissingen over het geërfde goed door alle erfgenamen gezamenlijk moeten worden genomen.

In een gemeenschap van erfgenamen komen vaak zeer uiteenlopende ideeën over het onroerend goed samen, wat vaak tot grote conflicten kan leiden. Veel gemeenschappen van erfgenamen besluiten daarom samen het huis te verkopen en de daaruit voortvloeiende opbrengst onder elkaar te verdelen. In tegenstelling tot een gedeeltelijke veiling gaat deze verkoop niet gepaard met economische verliezen.

Wat moet er met het huis gebeuren?

Als u een huis gaat erven of er al een hebt geërfd, is de tweede stap de vraag wat er met het eigendom moet gebeuren. Als het zich in de woonplaats van de erfgenaam bevindt en bovendien op een gunstige plaats is gelegen, is het een goed idee om het pand zelf te bewonen.

Deze optie is echter niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als de erfgenaam al in zijn of haar eigen huis woont of als het geërfde huis niet voldoet aan de eigen wensen en verwachtingen van de erfgenaam.

De erfgenaam heeft de keuze tussen verhuur of verkoop van de woning. Wie overweegt het huis te verhuren, moet er rekening mee houden dat het geërfde huis vaak veel renovatiewerk zal vergen.

Welke kosten moet ik maken als ik een huis erf?

De kosten van het erven van een huis zijn beheersbaar. Het gaat om de aanvraag van de verklaring van erfrecht, de wijziging in het kadaster en de lopende kosten.

De kosten voor de verklaring van erfrecht hangen af van de goederen die worden geërfd. Als de waarde van het geërfde huis ongeveer 500.000 euro bedraagt, bedragen de kosten voor de verklaring van erfrecht ongeveer 935 euro.

De lopende kosten omvatten bijvoorbeeld bijkomende kosten en belastingen. Deze kunnen sterk variëren van eigendom tot eigendom en moeten individueel worden berekend.

Wijziging van de inschrijving in het kadaster

In het geval van een gewone huisaankoop worden kosten gemaakt voor de wijziging van de inschrijving in het kadaster. Dit is niet het geval wanneer je een huis erft. In dat geval beschikt u over een termijn van twee jaar waarbinnen u zich kosteloos als eigenaar van het onroerend goed in het kadaster kunt laten inschrijven.

Een verklaring van erfrecht is vereist om de inschrijving in het kadaster te wijzigen. U kunt dit verkrijgen bij de rechtbank voor erfopvolging van het arrondissement van de laatste woonplaats waaronder de overledene stond ingeschreven.

Als alternatief kan een notarieel testament bij het kadaster worden ingediend. Een eenvoudig testament is echter niet voldoende.

Bereken de successierechten

Wie een huis gaat erven, moet zo snel mogelijk het bedrag van de successierechten berekenen. De wet kent de erfgenaam een hoge belastingaftrek toe. Voor echtgenoten in successieklasse I is dit 500.000 euro. Kinderen en kleinkinderen profiteren van een belastingaftrek van 400.000 euro.

Belastingaftrek:

Successierechten klasse I echtgenoten = 500.000 euro

Kinderen en kleinkinderen = 400.000 euro

Er is successierechten verschuldigd als de resterende nalatenschap, na berekening en aftrek van alle schulden, hoger is dan de vrijstelling.

In successieklasse I is, na aftrek van de aftrekposten, 7% successierechten verschuldigd over een nalatenschap met een waarde van maximaal 75.000 euro.

Voor een nalatenschap met een waarde tot 300.000 is 11% successierechten verschuldigd.

U gaat een huis erven en wilt het verkopen? Wij zullen u graag bijstaan en adviseren. Neem telefonisch contact met ons op, zodat wij uw zaak in behandeling kunnen nemen.

Op deze manier, blijft niet alleen het familiegeschil uit de erfenis –

Slim gebruikmaken van belastingvoordelen – Video

Waardevermeerdering door conversie?

Een oud pand kan worden herbestemd door middel van een woningverbouwing. Kleine kamers kunnen gecombineerd worden. Als alternatief kunnen nieuwe kamers worden gecreëerd. Dakverbouwingen of kelderverbouwingen kunnen zelfs nieuwe vierkante meters toevoegen. Dit opent vele mogelijkheden voor de huidige bewoners van het huis, maar kan soms ook nuttig zijn als u uw huis wilt verkopen. Vooral in het geval van oude gebouwen met kleine kamers kan een verbouwing wonderen doen en meer kopers aantrekken. Verbouwing vergt echter veel inspanning en een hoge financiële inspanning. U moet het dus alleen gebruiken om de waarde van uw eigendom te verhogen als het uw kansen op de vastgoedmarkt merkbaar verbetert.

Verkopen van onroerend goed: XXL Gids + Checklists

Procedure, kosten en tips – alles in één groot, gratis artikel voor onroerend goed, flat, huis, villa, appartementsgebouw. Leer stap voor stap hoe u een woning kunt verkopen: woning verkopen.

Kent u de 3 fasen van de verkoop van een onroerend goed al?

De 3 fasen bij de verkoop van onroerend goed

 1. Voorbereiding: Voorbereiding eigendom en verkoop
  1. Timing
  2. Afspraak makelaar
  3. Documenten
  4. Vastgoed klaarmaken
  5. Bied prijs
  6. Exposé
 2. Verkoopfase: het pand op de markt brengen en kopers vinden
  1. Marketingstrategie
  2. Neem verzoeken aan
  3. Contact met belanghebbende partijen
  4. Kredietcontrole
  5. Data bekijken
  6. Verkoop praatje
 3. Verkooptransactie: Koopovereenkomst tot overdracht
  1. Koopovereenkomst
  2. Notaris afspraak
  3. Inschrijving in het kadaster en aankoopprijs
  4. Overdracht
  5. Facturen voor notaris en makelaar
  6. Belasting betalen

In deze gids leert u alle stappen stap voor stap. Perfect voor diegenen die hun eerste eigendom verkopen.

 • Eigendom verkopen

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.