Erfgoed, erfenis en successie:

Huizen behoren tot de meest geërfde en leiden vaak tot twijfels. Als echtgeno(o)t(e) of kind van een overledene wordt u bij een erfenis van de ene dag op de andere geconfronteerd met veel vragen en moeilijkheden. In het eenvoudigste geval, als u een huis erft dat u samen met uw echtgenoot hebt gekocht, wilt u er in blijven wonen. De situatie is vaak anders in het geval van oudere ouderlijke woningen, wanneer de kinderen zelf eigenaar zijn en zelfbewoning uitsluiten wegens de ligging, de staat van het pand of andere persoonlijke redenen. Indien broers en zussen een huis erven in gelijke delen, wordt deze erfopvolging gemeenschap van erfgenamen genoemd en gaat zij vaak gepaard met grote moeilijkheden als gevolg van onenigheid.

Erfenis aanvaarden – het huis verkopen, zelf gebruiken of verhuren?

U hebt de erfenis aanvaard en daarmee de volledige verantwoordelijkheid voor het eigendom op u genomen. Dit betekent dat u ook hebt ingestemd met eventuele bestaande banden. Openstaande rekeningen van arbeiders, een grondrente of een hypotheek maken in dit geval evenzeer deel uit van de nalatenschap als het onroerend goed zelf.

Mogelijkheden: Verkopen, verhuren, eigen gebruik

Er zijn drie manieren om met je erfenis om te gaan. U kunt het huis zelf bewonen, besluiten het te verhuren of te verkopen.

Indien meerdere erfgenamen gelijkelijk eigenaar zijn, is in de regel de enige mogelijkheid het onroerend goed te verkopen en de opbrengst van de verkoop in de juiste verdeling aan alle erfgenamen uit te keren. Als erfgenaam vraagt u bij de probatierechter een verklaring van erfrecht aan, die u recht geeft op inzage in het kadaster en dus op de hoogte van eventuele hypotheken en bijzonderheden. Als u niet de enige erfgenaam bent, kunt u een gemeenschappelijke verklaring van erfrecht of een gedeeltelijke verklaring van erfrecht krijgen. Als houder van de verklaring van erfrecht hebt u het recht om uzelf als eigenaar te laten inschrijven in het kadaster. Pas nu kunt u beslissen over de woning en afwegen of u wilt verkopen, verhuren of er zelf in wilt trekken.

Heb je een huis geërfd? Doe het stap voor stap!

Door de erfenis te aanvaarden, hebt u al een belangrijke basisbeslissing genomen. Als enige erfgenaam kunt u zonder overleg overwegen hoe het verder moet met het huis. In het geval van gezamenlijke erfgenamen is deze overweging vaak ingewikkelder, zodat wij in het volgende punt nogmaals specifiek zullen ingaan op de gemeenschap van erfgenamen en de bijzondere kenmerken daarvan. Als u zelf als erfgenaam wilt gaan wonen en de woning wilt behouden, is alleen een wijziging van eigendom in het kadaster nodig. Als de marktwaarde van het huis onder het vrijstellingsbedrag valt, is geen successierecht verschuldigd. Bij verkoop moet u zorgvuldig nagaan of speculatiebelasting van toepassing kan zijn. Dit is meestal niet het geval wanneer een ouderlijk huis wordt geërfd, aangezien de ouders meer dan 10 jaar in het huis hebben gewoond. Voordat u verkoopt of verhuurt, moet u afwegen of er renovatie zal plaatsvinden of dat u het pand aanbiedt in de huidige staat.

Complexiteit Gemeenschap van erfgenamen – eenheid is van het grootste belang!

In het kader van een gemeenschap van erfgenamen is overeenstemming over de bestemming van het goed van het grootste belang. Geen van de erfgenamen kan alleen beslissen als de mede-erfgenamen het niet eens zijn en zich bijvoorbeeld tegen een verkoop uitspreken.

Elke erfgenaam krijgt een gelijk deel, of het deel dat in het testament is overeengekomen. Tot de gewone verkoop zijn deze bedragen een overeengekomen waarde, aangezien de directe opbrengst pas bekend is na de verkoop van het onroerend goed.

Meer informatie over het onderwerp “erfenis”:

Verdeling van het erfdeel

In gemeenschap geërfde eigendommen vormen een bijzonder probleem bij de verkoop. In het kader van een gemeenschap van erfgenamen zijn er verschillende eigenaars in het kadaster. Deze omstandigheid heeft een ongunstig effect op de belangstelling van potentiële kopers en bemoeilijkt het verkoopproces. Er is een oplossing om de afwikkeling te vereenvoudigen en tegelijkertijd te zorgen voor een duidelijke leidraad van alle erfgenamen met gelijke rechten. De afwikkeling van een nalatenschap betreft de ontbinding van een gemeenschap van erfgenamen, die geschiedt op basis van duidelijke contractuele regelingen en niet aan vorm gebonden is. Alles over de afwikkeling van de erfenis.

Gemeenschap van erfgenamen

Uit de praktijk blijkt dat een gemeenschap van erfgenamen het zelden eens is. Onenigheid en openlijke geschillen over een onroerende nalatenschap leiden echter tot verliezen die u met voorzichtigheid kunt vermijden. Voorkom conflicten over de nalatenschap door advies in te winnen bij een makelaar en de beste manier te vinden met ondersteuning. Indien in het testament niet anders is bepaald, zijn alle mede-erfgenamen gelijkelijk gerechtigd en gehouden. Dit betekent dat een verkoop vaak de beste oplossing is en u de mogelijkheid biedt om de opbrengst van de nalatenschap onder alle mede-erfgenamen te verdelen en zo het probleem van een erfenisgeschil te vermijden. Meer informatie over de gemeenschap van erfgenamen.

Successierechten

Voor veel erfgenamen zijn verdriet, vreugde en smart nauw met elkaar verbonden. Wanneer u een huis erft, gaat dit proces altijd gepaard met een pijnlijk, emotioneel verlies. Na enige tijd breekt er een lichte vreugde uit en realiseer je je dat je een huiseigenaar bent. Tegelijk komt de vrees dat de fiscus successierechten van u zal eisen en dat u dit bedrag alleen zult kunnen betalen als u het huis verkoopt. U hebt een vrijstellingsbedrag waaronder doorgaans geen successierechten verschuldigd zijn. Het bedrag van deze uitkering hangt af van uw graad van verwantschap met de overledene. Echtgenoten kunnen onroerende goederen belastingvrij erven tot 500.000 euro, kinderen tot 400.000 euro. Om te voorkomen dat u speculatiebelasting moet betalen, moet u overwegen of u zelf in het geërfde huis wilt gaan wonen als het minder dan 10 jaar geleden is gekocht. Alles over successierechten.

Verklaring van erfrecht

U bent in het testament ingeschreven als enig erfgenaam van het ouderlijk huis. Als het testament notarieel is verleden en rechtsgeldig is, zal uw erfenis niet worden aangevochten. Zonder een aanvullende verklaring van erfrecht zult u echter uiterlijk voor een probleem komen te staan wanneer u eigenaar wordt van het onroerend goed als gevolg van de correctie in het kadaster en het bijvoorbeeld wilt doorverkopen. U moet een verklaring van erfrecht laten afgeven, onafhankelijk van het testament, en u zo beschermen wanneer u huizen of flats erft. Alles over de verklaring van erfrecht.

Verdelingsveiling in gemeenschappen van erfgenamen

De gedeeltelijke veiling is een speciale variant van de gedwongen verkoop en wordt gebruikt wanneer meerdere personen eigenaar zijn van een zaak. Vaak gaat het om een stuk grond of een onroerend goed dat wordt geveild en waarvan de opbrengst onder de eigenaars wordt verdeeld. Deze situatie doet zich vaak voor in gemeenschappen van erfgenamen wier nalatenschap een goed of grond omvat. In gemeenschap van erfgenamen delen de erfgenamen de eigendom van de goederen van de nalatenschap. Bijgevolg kan ieder over zijn eigen aandeel beschikken, maar over het gehele vermogen alleen in overeenstemming met de anderen. Alles over de partitie veiling.

Verklaring van erfrecht

De nalatenschap kan door elke erfgenaam worden opgeëist. Dit is met name van belang als de erfenis een te hoge schuld heeft of als bijvoorbeeld vervallen onroerend goed deel uitmaakt van de erfenis. Een disclaimer vereist echter bepaalde formulieren en termijnen die in acht moeten worden genomen. Nauwkeurige informatie over de bezittingen en schulden van de erflater is daarom van enorm belang. Het juiste advies is de sleutel tot succes in een dergelijk geval. Alles wat je moet weten over de erfenis.

Verplicht deel van de erfenis

De verplichte portie is een belangrijk onderwerp voor onterfde familieleden, omdat zij nog steeds bepaalde aanspraken op de erfenis hebben. Om hierop correct aanspraak te kunnen maken en aan de formaliteiten te voldoen, moet echter een aantal zaken in acht worden genomen. Het aandeel hangt altijd af van de andere erfgenamen en het bedrag van de nalatenschap. Lees nu meer over het verplichte deel van de erfenis.

Vergoedingen voor erfenissen

Om de erfgenamen te beschermen tegen een grote financiële last, gelden verschillende belastingtarieven en -toeslagen naar gelang van de graad van verwantschap. Deze uitkeringen omvatten verschillende zaken die niet hoeven te worden belast, zodat de erfgenamen niet het meest hoeven te betalen als belasting, vooral in het geval van een grote nalatenschap. Alles op het gebied van belastingaftrek!