Ontbinding van een gemeenschap van erfgenamen: geslaagde vernietiging van geschillen

Ontbinding van een gemeenschap van erfgenamen – Het erven van een huis kan leiden tot tal van geschillen binnen een gemeenschap van erfgenamen. Vooral als er verschillende ideeën zijn over hoe om te gaan met het eigendom. Een gemeenschap van erfgenamen omvat gewoonlijk de kinderen van de overledene. Dit is het geval als de overledene geen testament heeft nagelaten, omdat in dat geval de wettelijke erfopvolging van toepassing is.

Ontbinding van de gemeenschap van erfgenamen

Een gemeenschap van erfgenamen betekent dat deze gepaard gaat met een gemeenschap van mede-eigendom. Dit heeft tot gevolg dat de nalatenschap een gemeenschappelijk goed is. Ieder individu in de gemeenschap van erfgenamen wordt eigenaar, maar alleen samen met de andere erfgenamen. Elk individu heeft dus recht op het goed, maar dit recht wordt beperkt door de rechten van de andere mede-erfgenamen. Geen van de erfgenamen kan zonder toestemming afzonderlijke goederen uit de nalatenschap weggeven of verkopen, zelfs niet zijn eigen aandeel daarin, aangezien alles aan iedereen gezamenlijk toebehoort.

Geschillen binnen de gemeenschap van erfgenamen zijn de regel

Geschillen binnen de gemeenschap van erfgenamen ontstaan vaak wanneer de belangen van de mede-erfgenamen sterk uiteenlopen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een van de broers en zussen zo snel mogelijk geld nodig heeft en daarom het huis wil verkopen, terwijl de andere broers en zussen een stijging van de prijs van het onroerend goed verwachten en het huis willen houden of verhuren.

De erflater kan voorkomen dat de gemeenschap van erfgenamen

Een gemeenschap van erfgenamen kan alleen van meet af aan worden voorkomen door een testament van de erflater. Echtparen worden het vaak eens over een testament van Berlijn. Volgens deze wet wordt de echtgenoot die langer leeft de enige erfgenaam.

Kinderen zijn uitgesloten van deze erfenis. Indien er meerdere kinderen zijn, kan een gemeenschap van erfgenamen worden uitgesloten door één kind als enig erfgenaam aan te wijzen terwijl legaten aan de andere kinderen worden gedaan. De legataris ontvangt dus een uitkering of een bepaald voorwerp van de nalatenschap zonder de wettelijke opvolger te worden.

Basisinformatie over de ontbinding van de gemeenschap van erfgenamen

Indien de kinderen de gemeenschap van erfgenamen wensen te ontbinden, moet eerst worden nagegaan hoe groot de nalatenschap eigenlijk is. Hiervoor is een verklaring van erfrecht nodig. In geval van gemeenschap van erfgenamen is dit een gemeenschappelijke verklaring van erfrecht. Het bevat alle namen van de erfgenamen en een exacte lijst van de erfdelen van de afzonderlijke erfgenamen. Pas wanneer de verklaring van erfrecht is verkregen, geven de banken waar de rekeningen van de overledene bestaan, inzicht in de financiën.

Als de nalatenschap ook schulden omvat, moeten die eerst worden afbetaald. Dit kan ertoe leiden dat het landgoed zelf moet worden verkocht.

De mede-erfgenamen zijn verplicht elkaar informatie te verschaffen over de schenkingen die tijdens het leven van de erflater zijn gedaan. Indien een van de broers of zussen reeds op een eerder tijdstip een stuk grond of onroerend goed heeft ontvangen, is er sprake van een schenking waarvoor een vergoeding verschuldigd is. Schenkingen die vergoed worden, verhogen de waarde van de nalatenschap. Dit wordt op zijn beurt in mindering gebracht op het erfdeel van de mede-erfgenaam.

Vaak is het zo dat, als er meerdere broers en zussen zijn, een van hen gratis voor de ouder zorgt. Deze broer of zus kan schadevergoeding eisen voor de verleende zorg. Dit verhoogt het erfdeel van deze persoon. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de duur en de omvang van de verleende zorg, alsmede op het bedrag van de nalatenschap zelf.

Hoe kom je aan je erfenis?

Informatie van erfrechtadvocaat Joachim Mohr.

Ontbinding van de gemeenschap van erfgenamen: wegen en middelen

Verschillende manieren waarop u de gemeenschap van erfgenamen kunt ontbinden

Verdelingsovereenkomst

Indien de gemeenschap van erfgenamen het eens is over wat er met de nalatenschap, d.w.z. het onroerend goed, moet gebeuren, kan een verdelingsovereenkomst worden gesloten. Dit moet notarieel worden vastgelegd als onroerend goed moet worden overgedragen.

Overdracht van erfenis

Een andere mogelijkheid om de gemeenschap van erfgenamen te ontbinden is de overdracht van het erfdeel. In ruil voor een schikking kunnen de mede-erfgenamen hun deel van de erfenis overdragen aan een mede-erfgenaam. Voor deze stap is ook een notaris nodig. Dit is een bijzonder eenvoudige oplossing om de gemeenschap van erfgenamen te ontbinden.

Stratificatie

In geval van scheiding verlaat het individu ook de gemeenschap van erfgenamen in ruil voor een schikking. Zijn of haar erfdeel gaat echter niet over op een individuele erfgenaam, maar wordt opgenomen in de gezamenlijke nalatenschap van de mede-erfgenamen. De particulier doet dus afstand van zijn rechten als mede-erfgenaam door de schikking te betalen. Daardoor stijgt het erfdeel van de andere mede-erfgenamen. Het bedrag van de schikking kan door de erfgenamen zelf worden bepaald.

Een erfenis verkopen

Elke mede-erfgenaam kan zijn of haar eigen erfdeel verkopen, ook aan derden. In dit geval mogen echter geen afzonderlijke bestanddelen van de nalatenschap worden verkocht. In plaats daarvan wordt de koper deel van de gemeenschap van erfgenamen. Elke mede-erfgenaam heeft een voorkooprecht en kan het erfdeel kopen tegen de met de derde overeengekomen voorwaarden. Er zij op gewezen dat ook deze stap notarieel wordt vastgelegd.

Probate Court

Als er een geschil ontstaat en er geen overeenstemming in zicht is, kan een probatierechter worden ingeschakeld. Deze rechtbank neemt de rol van bemiddelaar in deze zaak op zich. De tussenkomst van een probatierechter kan echter door elke mede-erfgenaam worden verhinderd door een bezwaarschrift in te dienen.

Arbitrage

In geval van een geschil kan ook een scheidsgerecht een beslissing nemen.

Scheidingsactie

Indien een vordering tot verdeling wordt ingesteld, worden de goederen van de nalatenschap bij openbare verkoping verkocht. In het geval van onroerend goed vindt een verplichte veiling plaats. De vordering tot verdeling gaat gewoonlijk gepaard met hoge kosten en moet daarom in het belang van alle mede-erfgenamen worden vermeden.

Verdeling veiling

Indien de nalatenschap een onroerend goed omvat, kan elk van de mede-erfgenamen een verzoek tot boedelverdeling indienen. De enige voorwaarde voor deze stap is dat de aanvrager in het kadaster is ingeschreven. Het doel van een verdelingsveiling is om het eigendom in geld om te zetten en het vervolgens onder de erfgenamen te verdelen.

Wegens het meestal grote waardeverlies is een veiling bij afslag niet aan te bevelen. Bij partitionele veilingen is het gebruikelijk de marktwaarde van het eigendom zo laag mogelijk te stellen om de belangstelling van potentiële kopers te wekken en zo het eigendom snel en prompt te verkopen. De prijs die aan het einde van de veiling voor het goed wordt geïnd, stemt zelden overeen met de werkelijke verkoopwaarde van het goed.

Als iemand in de gemeenschap van erfgenamen blokkeert…

Er bestaat geen recht op ontbinding van de gemeenschap van erfgenamen

De particulier heeft geen recht op uitbetaling van zijn erfdeel of op ontheffing uit de gemeenschap van erfgenamen. De enige keuze voor hen die geen deel wensen uit te maken van een gemeenschap van erfgenamen is de erfenis niet te aanvaarden.

In geval van een gemeenschap van erfgenamen is het financieel voordelig en in ieders belang als er een overeenkomst wordt gesloten.

Wij geven u ook graag persoonlijk advies over uw geërfd onroerend goed. Neem contact met ons op.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.