Schulden erven / erven zonder kennis: Wie betaalt de schulden in geval van overlijden?

Schulden erven – Een erfenis betekent niet in de eerste plaats rijkdom en nieuwe bezittingen. Een erfenis is vaak belast met schulden en betekent een grote verantwoordelijkheid voor de erfgenamen. Na het overlijden nemen de erfgenamen niet alleen de goederen, maar ook de rechten en verplichtingen van de overledene over. Indien dit schulden omvat, zijn de erfgenamen ook aansprakelijk voor deze schulden met hun privé-vermogen. Als er sprake is van een erfenis, moet de erfenis zorgvuldig worden onderzocht en gecontroleerd op schulden.

Verwerping van de erfenis – als schulden deel uitmaken van de nalatenschap

De erfenis kan door elke erfgenaam worden afgewezen. Dit is bijzonder nuttig indien schulden of onroerende goederen die moeten worden gesaneerd, deel uitmaken van de nalatenschap. U kunt hier vinden aan welke verplichtingen moet worden voldaan, hoeveel het kost om een erfenis te verwerpen en hoe de aansprakelijkheid van erfgenamen kan worden beperkt.

De belangrijkste feiten in een oogopslag:

  • De juiste vorm is doorslaggevend voor de rechtsgeldigheid van de verklaring van afstand van de nalatenschap.
  • De inhoud van de verklaring moet de precieze redenen bevatten waarom afstand wordt gedaan van de nalatenschap
  • Erfgenamen worden door de probatierechter niet ingelicht over hun rol als erfgenaam, tenzij er een nalatenschap is of zij als erfgenaam opvolgen
  • Een erfenis met te veel schulden kan leiden tot de financiële ondergang van de erfgenaam
  • Verbouwbare onroerende goederen kunnen deel uitmaken van de nalatenschap en de waarde ervan verminderen
  • De kosten van het wegwerken van een nalatenschap in geval van overmatige schuldenlast zijn zeer laag
  • Een erfenis kan alleen volledig worden aanvaard of er kan alleen volledig afstand van worden gedaan
  • Naar gelang van het geval is een latere afstand van de nalatenschap mogelijk
  • De afstand van de nalatenschap kan echter ook met terugwerkende kracht worden aangevochten

De vorm – daar moet je op letten

Om de erfenis af te wijzen zijn enkele regels nodig. Het volstaat niet de familie in te lichten of niet te reageren op de erfenis. De vorm is zeer cruciaal. De erfgenaam moet aan de probatierechter een verklaring van afstand afleggen, hetzij in de vorm van een schriftelijke akte, hetzij in een openbaar gewaarmerkte vorm. Een eenvoudige brief is echter niet voldoende. Een persoonlijke verschijning voor de rechtbank van successie is ook mogelijk. Daar legt de erfgenaam zijn verzoek uit en een gerechtsdeurwaarder legt het schriftelijk vast. De rechtbank in het arrondissement waarvan de overledene zijn of haar laatste woonplaats had, is verantwoordelijk.

Niet alleen de vorm is echter zeer bepalend voor het succes van de disclaimer, maar ook de inhoud en de termijn van de verklaring. In de verklaring moet duidelijk worden aangegeven waarom de erfgenaam de erfenis niet wenst te aanvaarden. De redenen moeten duidelijk worden opgesomd. Deze kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de nalatenschap voornamelijk uit schulden bestaat.

Erfenis: aanvaarden of verwerpen? – Tips van een advocaat

De zes-weken deadline – verlies de tijd niet uit het oog

De verklaring is onderworpen aan een zogenaamde termijn van zes weken. Indien de nalatenschap niet aanvaard wil worden, moet de desbetreffende verklaring binnen zes weken bij de bevoegde erfrechtbank worden ingediend, anders wordt de nalatenschap geacht te zijn aanvaard.

In het algemeen heeft de probate rechter niet de plicht om de erfenis te brengen. De erfgenamen worden alleen in kennis gesteld van de nalatenschap als er een testament is of als zij de nalatenschap opvolgen omdat bijvoorbeeld iemand anders zich al van de nalatenschap heeft ontdaan. In alle andere gevallen worden de erfgenamen verondersteld te weten of zij al dan niet iets erven van een overleden familielid.

Aansprakelijkheid van erfgenamen beperken – privévermogen beschermen

Naast de kwijtschelding van de nalatenschap is het ook mogelijk de aansprakelijkheid van de erfgenamen te beperken en zo te voorkomen dat privé-vermogen wordt opgeslokt door de schulden van de nalatenschap. Dit kan worden afgedwongen door de aansprakelijkheid van de erfgenamen te beperken in het kader van een faillissement van de nalatenschap. De erfgenamen zijn dan alleen aansprakelijk voor de schulden van de overledene met de geërfde goederen. Het privévermogen blijft dus onaangeroerd indien de nalatenschap niet toereikend is om de schulden af te lossen.

De kosten – verwerping van de nalatenschap in geval van overmatige schuldenlast

Als de erfenis een te hoge schuld heeft, zijn de kosten zeer laag. De kosten voor het verwerpen van de erfenis bij de probatierechter bedragen forfaitair 30 euro. Indien een nalatenschap die niet te veel schulden heeft, wordt verworpen, worden de kosten gemaakt overeenkomstig de wet op de gerechts- en notariskosten. Hoe hoger de waarde van de erfenis, hoe duurder de procedure.

Een nalatenschap kan alleen volledig worden afgekocht. Het is dus niet mogelijk de goederen te aanvaarden en zich van de schulden te ontdoen. Bij verwerping van een nalatenschap heeft de erfgenaam geen recht meer op de verplichte portie, waarop iedere erfgenaam normaliter krachtens de wet recht heeft. Indien de nalatenschap door alle mogelijke erfgenamen wordt verworpen, wordt zij eigendom van de staat. De staat gebruikt de activa (als die er zijn) om een deel van de schulden af te lossen. De schuldeisers van de overblijvende schulden blijven in een dergelijk geval met lege handen achter.

Betwisting van de disclaimer – alleen mogelijk in bepaalde gevallen

Indien achteraf blijkt dat effecten of onroerende goederen tot de nalatenschap behoren waarvan u op het tijdstip van de disclaimer geen kennis had, is betwisting zeer wel mogelijk. De betwisting moet binnen zes weken na de erkenning van de fout schriftelijk en met opgave van redenen bij de probatierechter worden aangegeven. Indien de nalatenschap echter werd afgewezen wegens te hoge schulden en later blijkt dat de nalatenschap niet zoveel schulden bevat als aanvankelijk werd aangenomen, kan de afwijzing niet worden betwist.

Verwerping van de nalatenschap achteraf – betwisting van de aanvaarding van de nalatenschap

Zodra een erfenis is aanvaard of de termijn is verstreken, is er meestal geen weg meer terug. Maar nogmaals, uitzonderingen bevestigen de regel. In bepaalde gevallen is het mogelijk zich achteraf aan de nalatenschap te onttrekken. Als bijvoorbeeld na de aanvaarding van de erfenis aan het licht komt dat de nalatenschap een grote lening van de overledene bevat waarvan u tot dan niet op de hoogte was, kan de aanvaarding van de erfenis worden aangevochten. Voorwaarde is wel dat u een uitgebreide kennis had van de bezittingen en schulden van de nalatenschap. Indien de erfgenaam de aanvaarding echter wil aanvechten omdat de termijn van zes weken niet bekend was of niet duidelijk was wanneer deze ingaat, is dit ook mogelijk met een goede advocaat.

Lees meer over het onderwerp verwerping van een erfenis!

De belangrijkste vragen over het erven van schulden

Schulden in de nalatenschap zijn vaak een schok en een nieuwe situatie voor de erfgenamen. Vele vragen rijzen en blijven onbeantwoord. De deskundigen van Lukinski beantwoorden daarom alle vragen over het onderwerp erven van schulden en het afzien van de erfenis, zodat u nauwkeurig geïnformeerd bent.

Wat gebeurt er met schulden na de dood?

Bij het overlijden van de erflater gaan alle goederen over op de erfgenamen. Dit omvat zowel activa als schulden. De schulden maken dus deel uit van de nalatenschap.

Kun je afstand doen van een erfenis als je schulden hebt?

Indien schulden deel uitmaken van de nalatenschap, moet de erfgenaam ook met zijn privévermogen aansprakelijk zijn voor deze schulden. Als de erfgenaam zelf schulden heeft, kan hij binnen zes weken afstand doen van de schuld en hoeft hij dus niet aansprakelijk te zijn voor de nalatenschap.

Hoe lang duurt het om een erfenis terug te vorderen?

De termijn om afstand te doen van de nalatenschap is zes weken nadat de erfgenaam kennis heeft gekregen van de nalatenschap. Het duurt niet lang voor de rechtbank de disclaimer verwerkt.

Wat kost het om afstand te doen van een erfenis?

Als een erfenis te veel schulden met zich meebrengt, kost de verbeurdverklaring van de nalatenschap een vast bedrag van 30 euro. Indien de nalatenschap wordt afgekocht terwijl er geen schulden tot de nalatenschap behoren, varieert het bedrag naar gelang van het bedrag van de nalatenschap.

Word ik verwittigd als ik erf?

Als er geen testament is opgesteld en u erft volgens de erfopvolging bij versterf, wordt u alleen op de hoogte gebracht als u de erfenis opvolgt. Als u echter erfgenaam van de eerste orde bent, d.w.z. het kind of de echtgenoot van de overledene, wordt u niet in kennis gesteld van de erfenis.