Vennootschap op aandelen (KGaA) – oprichting, beheer, aansprakelijkheid & Co

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) – De commanditaire vennootschap op aandelen is een Duitse rechtsvorm die de vennootschapsrechtelijke rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (KG) combineert met een conventionele naamloze vennootschap (AG). Op deze wijze worden de grootste voordelen van beide rechtsvormen – de voor de KG kenmerkende scheiding tussen beherend vennoot en kapitaalverschaffer plus de aansprakelijkheidsbeperking van de AG – met elkaar verweven en wordt een innovatieve, nieuwe organisatievorm voor startende ondernemingen mogelijk. U wilt uw eigen (onroerend goed) bedrijf oprichten? Hier vindt u alle soorten ondernemingen en rechtsvormen in Duitsland.

Vennootschap op aandelen (KGaA) – oprichting, financiering, aansprakelijkheid & Co

De commanditaire vennootschap op aandelen – afkorting: KGaA – is een relatief onbekende vorm van vennootschapsrecht en wordt gevormd als een hybride van de traditionele commanditaire vennootschap – afkorting: Kommandite of KG – plus de klassieke naamloze vennootschap – afkorting: AG. Zowel de commanditaire vennootschap als de AG behoren tot de zogenaamde volwaardige vennootschappen en zijn dus in de eerste plaats onderworpen aan het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). De commanditaire vennootschap behoort echter ook tot de categorie personenvennootschappen en heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. De naamloze vennootschap daarentegen is waarschijnlijk de bekendste van alle vennootschappen en houdt zich voornamelijk bezig met de handel in aandelen.

De KGaA neemt de beste kenmerken van beide rechtsvormen over: zij neemt een aandelenvennootschap als basiskader en voegt daaraan de voor de KG kenmerkende structuur van beherende en commanditaire vennoten toe. Zo is het ondernemingsbestuur – vergelijkbaar met de AG – verdeeld over verschillende organen, terwijl het aansprakelijkheidsrisico wordt verdeeld over ten minste één persoonlijk aansprakelijke vennoot en de overige vennoten ten belope van hun kapitaalinbreng. Hoewel de commanditaire vennootschap op aandelen in naam een commanditaire vennootschap is en de juridische status van een personenvennootschap suggereert, moet u opletten: door haar rechtsvorm is zij in feite een vennootschap met een eigen rechtspersoonlijkheid!

Andere typische bedrijven:

KGaA – Wet op de naamloze vennootschappen §§ 278 – 290 & §§ 161 – 177a HGB

De rechtsgrondslag voor commanditaire vennootschappen op aandelen is in beginsel de Duitse wet op de naamloze vennootschappen (AktG), meer bepaald de artikelen 278 tot en met 290, waarin onder meer het karakter van de KGaA wordt omschreven. Voor de rechtspositie van de afzonderlijke vennoten wordt daarentegen verwezen naar de toepasselijke voorschriften voor klassieke commanditaire vennootschappen, die te vinden zijn in het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) – artikelen 161 tot 177a.

Uittreksel uit de wet – § 278 AktG:

(1) Een commanditaire vennootschap is een vennootschap met eigen rechtspersoonlijkheid waarin ten minste één vennoot onbeperkt aansprakelijk is jegens de schuldeisers van de vennootschap (beherende vennoot) en de anderen deelnemen in het in aandelen verdeelde kapitaal zonder persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de verbintenissen van de vennootschap (commanditaire vennoten).
(2) De juridische verhouding van de beherende vennoten onderling en ten opzichte van het geheel van de commanditaire vennoten, alsmede ten opzichte van derden, te weten de bevoegdheid van de beherende vennoten om de maatschap te beheren en te vertegenwoordigen, wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel inzake commanditaire vennootschappen.
(3) Voor het overige zijn de bepalingen van het Eerste Boek betreffende de naamloze vennootschap van overeenkomstige toepassing op de commanditaire vennootschap op aandelen, tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald of bij ontstentenis van een bestuur.

Commanditaire vennootschap op aandelen – Internationale verspreiding van de rechtsvorm

In de commanditaire vennootschap op aandelen – afgekort KGaA – komen de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en de typische kenmerken van een commanditaire vennootschap samen. De daaruit voortvloeiende hybride van een vennootschap met personenvennootschapskenmerken is in Duitsland tot dusver vrij zeldzaam geweest, hoewel de belangstelling sinds het einde van de jaren negentig langzaam maar gestaag is toegenomen. De commanditaire vennootschap op aandelen verschijnt ook internationaal, bijvoorbeeld als “commercial partnership limited by shares” in Engelssprekende landen of als “société en commandite par actions” in Frankrijk.

Internationale distributie van de KGaA:

 • Anglofiel gebied: commanditaire vennootschap op aandelen
 • België: Commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA)
 • Denemarken: Partnerselskab (P/S) of Kommanditaktieselskab
 • Duitsland: commanditaire vennootschap op aandelen (KGaA)
 • Frankrijk: Société en commandite par actions (SCA)
 • Italië: Società in accomandita per azioni (S. a. p. A. / S. A. A.)
 • IJsland: Samlagshlutafélag (slhf.)
 • Nederland: Commanditaire vennootschap (CV)
 • Polen: SpóÅka Komandytowo-Akcyjna (S. K. A.)
 • Portugal: Sociedade em Comandita por acções (SCA)
 • Spanje: Sociedad comanditaria por acciones

Rechtsvorm variant Kapitalgesellschaft & Co KGaA – beherend vennoot als rechtspersoon

Soms komen ook verschillende vennootschappen voor in combinatie met een commanditaire vennootschap op aandelen (KGaA). Zo organiseren familiebedrijven zich soms als Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft auf Aktien – kortweg: GmbH & Co KGaA. In dit geval vormen zij een naamloze vennootschap in juridische zin – de beherende vennoot als persoonlijk aansprakelijke vennoot is echter niet zomaar een natuurlijke persoon, maar specifiek een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH). Wordt de beherende vennoot daarentegen belichaamd door een AG, dan spreekt men van een AG & Co KGaA, en in het geval van een Societas Europaea van een SE & Co KGaA.

Meer over de individuele hybride vormen:

CEWE Stiftung & Co. KGaA is een bijzonder geval: In deze vennootschap wordt de beherend vennoot belichaamd door een stichting. In beginsel is de commanditaire vennootschap op aandelen in alle denkbare combinaties mogelijk, zoals GUB Investment Trust KGaA als voorbeeld aanhaalt.

Lees hier meer over het onderwerp “Oprichting van een familiestichting”:

Oprichting, bedrijfsnaam en organen van een KGaA

De oprichtingsprocedure van een commanditaire vennootschap op aandelen is gebaseerd op de oprichtingsprocedure van naamloze vennootschappen. Bijgevolg wordt een KGaA als een rechtspersoon beschouwd en kan zij alleen via haar uitvoerende organen aan rechtshandelingen deelnemen. In tegenstelling tot de klassieke naamloze vennootschap voorziet deze rechtsvorm echter niet in een raad van bestuur als bestuursorgaan, zodat de organen van een KGaA beperkt zijn tot de algemene vergadering – bestaande uit de som van de commanditaire aandeelhouders – en de raad van commissarissen. De beheersbevoegdheid en de bevoegdheid om de vennootschap naar buiten toe te vertegenwoordigen berusten bij de beherende vennoten als persoonlijk aansprakelijke vennoten.

U kunt hier in detail lezen hoe de procedure voor de oprichting van een AG werkt:

Een persoonlijk aansprakelijke vennoot kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn, waardoor zijn aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrijfsvermogen van de vennootschap en persoonlijke aansprakelijkheid op een slimme manier wordt vermeden. De commanditaire vennoten of commanditaire aandeelhouders kunnen ook natuurlijke personen of rechtspersonen zijn en zijn in ieder geval slechts aansprakelijk ten belope van hun respectieve inbreng.

Om uw KGaA op te richten, hebt u ook in het kort het volgende nodig: een fiscaal identificatienummer (tax ID); de bevestiging van registratie door het Trade Licensing Office; de aandeelhoudersovereenkomst aka statuten samen met notariële certificatie; 50.000 euro maatschappelijk kapitaal; en tenslotte de inschrijving in het handelsregister onder de door u gekozen bedrijfsnaam plus het rechtsvormsuffix “KGaA”.

Voorbeelden van KGaA-ondernemingen:

 • Merck KGaA
 • MERKUR PRIVATBANK KGaA

Commanditaire vennoot en beherende vennoot: een kwestie van aansprakelijkheid

Wat is een commanditaire vennoot en een beherend vennoot? Dit is een vraag die veel mensen zich stellen wanneer zij voor het eerst horen over de bijzondere kenmerken van een commanditaire vennootschap. In tegenstelling tot alle andere vennootschappen zijn de vennoten van een commanditaire vennootschap immers duidelijk onderverdeeld in algemene vennoten en commanditaire vennoten. Eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon kan dus nooit tegelijk beherend vennoot en commanditair vennoot zijn.

Gewoonlijk zijn de beherende vennoten de persoonlijk aansprakelijke vennoten van een commanditaire vennootschap. Ook in een commanditaire vennootschap op aandelen wordt onderscheid gemaakt tussen beherend vennoot en commanditair vennoot, waarbij de laatste in de context wordt aangeduid als commanditair aandeelhouder. De beherende vennoot draagt het volledige risico als beherend vennoot: zoals bij de klassieke KG is hij ook hoofdelijk aansprakelijk, rechtstreeks en onbeperkt met ondernemingsvermogen en privé-vermogen. Het aansprakelijkheidsrisico van de commanditaire aandeelhouders is daarentegen slechts beperkt tot het bedrag van het verplichte bedrag dat zij bij de oprichting van de KGaA als inbreng van commanditaire vennoten in de vorm van aandelen hebben gestort.

Financiering en winstverdeling

De financiering van een KGaA is voordelig in vergelijking met de conventionele commanditaire vennootschap, omdat gemakkelijker eigen vermogen kan worden aangetrokken. In het algemeen is, net als bij de AG, een aandelenkapitaal van 50.000 euro of meer vereist. Wat de verdeling van de winst en het verlies betreft, is er geen speciale regeling in vergelijking met de conventionele KG: Ofwel zijn de rechtsbeginselen van toepassing, ofwel zijn overeenkomstige bepalingen in de statuten verankerd. De winst wordt in het algemeen uitgekeerd tegen 4 procent van het kapitaalaandeel plus extra winst “in redelijke verhouding”. Verliezen worden ook op passende wijze verdeeld.

Belastingen voor vennootschap & aandeelhouder: scheidingsbeginsel & doorzichtigheidsbeginsel

Zoals alle andere vennootschapsvormen is de commanditaire vennootschap op aandelen in beginsel belastingplichtig. Zij wordt beschouwd als een zelfstandig fiscaal subject met betrekking tot de vennootschapsbelasting en de bedrijfsbelasting; alle natuurlijke personen van de maatschap zijn gewoonlijk onderworpen aan de inkomstenbelasting.

Wegens haar hybride vorm is op de KGaA evenwel een bijzondere fiscale regeling van toepassing: de belastingheffing van de vennootschap zelf berust op het scheidingsbeginsel, de belastingheffing van de commanditaire vennoten berust eveneens op het scheidingsbeginsel en de belastingheffing van de beherende vennoten berust dwingend op het transparantiebeginsel. In geval van belastbare omzet wordt de KGaA in ieder geval belast met omzetbelasting.

Belastingheffing van de KGaA – scheidingsbeginsel

Als vennootschap en rechtspersoon is de commanditaire vennootschap op aandelen over het algemeen onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Voor zover de KGaA haar leiding en/of haar statutaire zetel in Duitsland heeft, wordt zij geacht onderworpen te zijn aan de onbeperkte vennootschapsbelasting en moet zij dienovereenkomstig belasting betalen over haar volledige wereldwijde inkomsten. In het geval van een buitenlands management en/of een buitenlandse statutaire zetel met binnenlandse inkomsten – bijvoorbeeld uit een binnenlandse vaste inrichting – wordt de KGaA geacht beperkt belastingplichtig te zijn.

De winst van een KGaA wordt bepaald door middel van een vergelijking van de bedrijfsactiva. Voor de belastbare inkomsten geldt daarentegen een speciale bepaling met betrekking tot aftrekbare uitgaven, die is verankerd in de wet op de vennootschapsbelasting (KStG) – de vennootschapsbelasting van de KGaA is dus alleen van toepassing wanneer inkomsten kunnen worden toegerekend aan het aandelenkapitaal, d.w.z.: de winstaandelen van de aandeelhouders met beperkte aansprakelijkheid. De winstaandelen van de beherende vennoten en hun managementbezoldiging worden vooraf in mindering gebracht en kunnen worden afgetrokken als bedrijfskosten. Zij spelen geen rol bij de berekening van de inkomsten van de KGaA, maar moeten door de beherende vennoten zelf worden belast.

Uittreksel uit de wet – § 9 lid 1 nr. 1 KStG:

in het geval van commanditaire vennootschappen op aandelen en vergelijkbare vennootschappen, het deel van de winst dat wordt uitgekeerd aan persoonlijk aansprakelijke vennoten over hun inbreng die niet in het aandelenkapitaal is gestort of als beloning (managementbonus);

De KGaA moet bedrijfsbelasting betalen als een ondernemer, ongeacht haar hybride structuur. Aldus wordt de berekende winst uit bedrijfsuitoefening – vermeerderd en verminderd met de in de wet op de bedrijfsbelasting (Gewerbesteuergesetz, GewSt) vastgestelde bedragen – opgevat als de bedrijfsinkomsten van de KGaA. De bedragen die vroeger in het kader van de vennootschapsbelasting werden berekend voor winstaandelen en managementvergoedingen van de beherende vennoten, worden nu weer bij de berekende winst uit bedrijfsuitoefening opgeteld, zodat geen bedragen via de bedrijfsbelasting aan belasting ontsnappen.

Belastingheffing van de aandeelhouders met beperkte aansprakelijkheid van de KGaA – scheidingsbeginsel

Als natuurlijke personen hoeven aandeelhouders met een beperkte aansprakelijkheid geen vennootschapsbelasting te betalen. Hun winstaandelen en eventuele managementvergoedingen worden dus verrekend via de commanditaire vennootschap zelf. Net als hun tegenhangers in de klassieke commanditaire vennootschap zijn zij onderworpen aan de inkomstenbelasting in geval van een dividenduitkering. Indien zij commanditaire vennootschapsaandelen bezitten in hun privévermogen, genereren zij inkomsten uit vermogen volgens de wet op de inkomstenbelasting (EStG).

Belastingheffing van de beherende vennoten van de KGaA – Scheidingsbeginsel

Vennoten onder firma worden voor de toepassing van de belastingwetgeving als mede-ondernemers belast. In deze context moeten zij niet als mede-ondernemers worden beschouwd, maar slechts als mede-ondernemers worden behandeld – een klein maar subtiel verschil… vooral in termen van “belastingen”! Als natuurlijke personen zijn beherende vennoten gewoon onderworpen aan de inkomstenbelasting en moeten zij belasting betalen over hun inkomsten uit bedrijfsuitoefening.

In tegenstelling tot commanditaire vennoten zijn beherende vennoten vennootschapsbelasting verschuldigd: Hun winstaandelen en eventuele managementvergoedingen worden in mindering gebracht op de vast te stellen inkomsten van de KGaA en rechtstreeks ten laste gebracht van de beherende vennoten. De overeenkomstige bedragen moeten worden belast in het kader van de inkomstenbelastingaangifte.

Vennootschap op aandelen (KGaA) – Voor wie is het de moeite waard?

De mogelijkheid om gemakkelijk kapitaal bijeen te brengen is zeker een van de redenen waarom oprichters van ondernemingen besluiten een KGaA op te richten. Bovendien is de commanditaire vennootschap op aandelen zeer goed bestand tegen overnames, waardoor de individuele vennoten persoonlijk betrokken kunnen raken en hun ondernemersinzet kunnen handhaven ondanks de hoge kapitaalinbreng. Het soms hoge aansprakelijkheidsrisico van de beherende vennoot kan worden gecompenseerd door een GmbH of AG behendig als persoonlijk aansprakelijke vennoot te positioneren.

Voor wie is de commanditaire vennootschap op aandelen geschikt? Deze rechtsvorm is de moeite waard voor startende ondernemingen die financiering van buitenaf niet kunnen vermijden, maar geen toegevingen willen doen met betrekking tot hun beslissingsbevoegdheid en het beheer van hun onderneming. De bijzondere rechtsvorm van de KGaA biedt familiebedrijven een onderneming waarin de zeggenschap niet in handen van derden behoeft te worden afgestaan zodra aandelenkapitaal in de vorm van aandelen wordt uitgegeven.

Alternatieven voor de KGaA: Rechtsvormen in Duitsland

Rechtsvormen – Welke soorten vennootschappen zijn er? Als u uw eerste vennootschap wilt oprichten, is de keuze van de ideale rechtsvorm een van de eerste stappen in het proces van de oprichting van een vennootschap. Of u nu een speciaal vastgoedbedrijf of een startende onderneming wilt oprichten, ik heb hier alle soorten ondernemingen in Duitsland voor u op een rijtje gezet.

Bedrijfstypen in detail: