Naamloze vennootschap (AG) – oprichting, aansprakelijkheid, rechtsvorm, beheer, belastingen

Aktiengesellschaft (AG) – De naamloze vennootschap is een Duitse rechtsvorm die door ten minste één persoon is opgericht en door verschillende organen is georganiseerd. In plaats van een directeur wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste één persoon bestaat. Zoals de naam al aangeeft, staat deze vennootschapsrechtsvorm in de eerste plaats voor aandelenhandel. Leer alles wat er belangrijk aan is hier! Daarnaast vindt u alle Duitse vennootschapsvormen en rechtsvormen, alsmede tips voor het oprichten van een vennootschap, inclusief het speciale geval van onroerend goed GmbH, familiestichting & Co.

Naamloze vennootschap: oprichting, voordelen en nadelen

In wat volgt leert u alles wat u moet weten over het oprichten van een AG. Hoe word je aandeelhouder van een AG? Wat zijn onvolledige en volledige bedrijven? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Hoe richt ik een bedrijf op? Wat is een bedrijf? Veel vragen – veel antwoorden! Plus alles wat je moet weten over belastingen en handel in onroerend goed.

Als u overweegt een naamloze vennootschap op te richten, moet u eerst meer weten over de oprichtingsprocedure: Wie kan wat precies oprichten, wanneer en met hoeveel… welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de verschillende vormen van vennootschapsrecht? Het is even belangrijk om de voor- en nadelen van een AG te kennen: Van winstuitkering tot belastingbesparing – een overzicht van de zeven belangrijkste oprichtingscriteria.

Wat zijn de stichtingscriteria?

 1. Aantal aandeelhouders
 2. Beheer
 3. Stichting
 4. Bedrijfsnaam
 5. Financiering
 6. Aansprakelijkheid
 7. Winstverdeling

Corporation AG: Beheer volgens HGB

In de ondernemerswereld zijn er veel verschillende ondernemingsvormen waaruit u kunt kiezen. Zij worden ruwweg in twee categorieën onderverdeeld, namelijk eenmanszaken en vennootschappen, die op hun beurt weer worden onderverdeeld in onvolledige vennootschappen – hiertoe behoren slapende vennootschappen en BGB-vennootschappen – en volledige vennootschappen – personenvennootschappen, vennootschappen en nog wat meer.

De naamloze vennootschap – afgekort AG – behoort tot de zogenaamde volledige vennootschappen en is, in tegenstelling tot onvolledige vennootschappen, niet onderworpen aan het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) maar aan het Duitse wetboek van koophandel (HGB). Als vennootschap heeft de AG een complexere structuur dan andere vormen van vennootschapsrecht, aangezien zij – zoals een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH) – niet zomaar informeel kan worden opgericht, maar vooraf aan bepaalde formele vereisten moet worden voldaan om de vennootschap te kunnen oprichten. Dit omvat in hoofdzaak de notariële waarmerking van de aandeelhoudersovereenkomst.

Andere typische bedrijven:

Samen met de GmbH is de naamloze vennootschap de bekendste vorm van vennootschap. In Duitsland wordt zij voornamelijk gekozen als rechtsvorm voor beursgenoteerde ondernemingen en wordt zij beschouwd als de “grote zus” van de naamloze vennootschap – niet in de laatste plaats vanwege het hogere stichtingskapitaal.

Rechtsvorm variant AG & Co KGaA – KGaA met beherende vennoot AG

Soms komt de AG ook voor in combinatie met een commanditaire vennootschap op aandelen (KGaA). Familiebedrijven, bijvoorbeeld, organiseren zich soms als Aktiengesellschaft & Compagnie Kommanditgesellschaft auf Aktien – kortweg AG & Co KGaA. In dit geval vormen zij een naamloze vennootschap in juridische zin – de beherende vennoot als persoonlijk aansprakelijke vennoot is echter niet zomaar een natuurlijke persoon, maar concreet ook een naamloze vennootschap. Wordt de beherende vennoot daarentegen belichaamd door een GmbH, dan spreekt men van een GmbH & Co KGaA, in het geval van een Societas Europaea van een SE & Co KGaA.

Meer over de individuele hybride vormen:

Ondernemingen die onder de rechtsvormvariant AG & Co KGaA opereren, bestaan pas sinds het einde van de jaren negentig, nadat open juridische vragen duidelijk waren verklaard door een uitspraak van het Bundesgerichtshof (BGF). De holdingmaatschappij van de bekende Hornbach Baumarkt AG, Hornbach Immobilien AG en Hornbach Baustoff Union GmbH besloot een AG & Co KGaA op te richten, net als vele andere ondernemingen uit de meest uiteenlopende sectoren: Ticketing & Live Entertainment, Medische en Beveiligingstechnologie, Kleefstoffen, Reinigingsmiddelen en Schoonheidsverzorging, om er maar enkele te noemen.

Voorbeelden van AG & Co KGaA-ondernemingen:

 • CTS EVENTIM AG & Co. KGaA
 • Drägerwerk AG & Co. KGaA
 • Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
 • Henkel AG & Co. KGaA
 • HORNBACH HOLDING AG & Co. KGaA
 • ProCredit Holding AG & Co. KGaA

CEWE Stiftung & Co. KGaA is een bijzonder geval: In deze vennootschap wordt de beherend vennoot belichaamd door een stichting. In beginsel is de commanditaire vennootschap op aandelen in alle denkbare combinaties mogelijk, zoals GUB Investment Trust KGaA als voorbeeld aanhaalt.

Lees hier meer over het onderwerp “Oprichting van een familiestichting”:

Oprichting en oprichting van een AG – van statuten tot registratie

U wilt een naamloze vennootschap oprichten en uw droom van onafhankelijkheid werkelijkheid laten worden? Geen probleem. Want voor de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is één natuurlijke – of rechtspersoon volkomen voldoende. Als u wilt, kunt u de enige oprichter van de vennootschap zijn – aandeelhouder genoemd – en dus automatisch de enige bestuurder zijn. Een dergelijke eenpersoonsvennootschap wordt vaak een “kleine naamloze vennootschap” genoemd. Een “kleine AG” moet ten minste drie leden van de raad van commissarissen benoemen, hetgeen betekent dat de kleinst mogelijke naamloze vennootschap uit vier personen bestaat.

Het proces van de oprichting van een AG kan in twee fasen worden verdeeld, namelijk de interne vorming van de AG en de externe vorming van de AG. Terwijl de eerste fase in feite een soort voorbereidende fase of pre-foundation is – d.w.z. het vormt het basiskader voor uw naamloze vennootschap – presenteert u in de tweede fase uw onderneming aan het publiek.

Fase 1 – Voorbereiding en basiskader

U richt uw naamloze vennootschap intern op. Een van de belangrijkste stappen is het opstellen van de statuten van uw naamloze vennootschap – ook wel aandeelhoudersovereenkomst genoemd – die later door een notaris moeten worden gewaarmerkt. Voor de opstelling van de statuten moeten alle oprichtende leden volledig aanwezig zijn en moeten ook de toekomstige raad van bestuur en de toekomstige raad van toezicht aanwezig zijn. Op deze eerste vergadering wordt besloten hoe de mededelingen in de vennootschap zullen worden gedaan en hoeveel bestuursleden zullen worden benoemd.

Samen beslist u ook over de vennootschapsnaam – d.w.z. de naam van uw vennootschap zoals die in het handelsregister moet worden ingeschreven -, de zetel, het bedrag van het maatschappelijk kapitaal – 50.000 euro of meer – alsmede de nominale waarde en het aantal aandelen, met inbegrip van informatie over de respectieve aandelensoort. Van aandelen aan toonder tot aandelen met nominale waarde – hier vindt u meer informatie over de verschillende soorten aandelen:

 • Soorten aandelen – overdraagbaarheid, juridische draagwijdte & verdeling van het aandelenkapitaal

De tweede stap is de verwerving van de aandelen en de benoeming van de organen van een naamloze vennootschap, die notarieel moet worden vastgelegd. De bewaargeving van de effecten zelf kan ook na de notariële benoeming plaatsvinden. Optioneel kan de accountant voor de jaarrekening hier al worden aangewezen. De raad van commissarissen benoemt vervolgens de raad van bestuur van de naamloze vennootschap als zijn eerste officiële handeling. Uiterlijk op dat moment moeten de bijdragen ook op de bedrijfsrekening worden gestort, totdat ten minste een kwart van het maatschappelijk kapitaal is geregistreerd.

Fase 2 – Inschrijving in het handelsregister

Om de oprichtingsprocedure van uw naamloze vennootschap te voltooien, moet uw vennootschap in het handelsregister worden ingeschreven. Door deze stap krijgt de naamloze vennootschap een eigen rechtspersoonlijkheid en krijgt het publiek het signaal dat er een nieuwe naamloze vennootschap op de markt bestaat. De oprichtende leden, de raad van toezicht en de raad van bestuur dienen samen de aanvraag tot inschrijving in het handelsregister in. Een overzicht van alle leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur, diverse akten en notariële verklaringen zijn vereist, de inbreng van de aandelen moet worden gedocumenteerd en een prijs voor de latere aandelenemissie moet worden vastgesteld.

Nadat alle documenten en stukken zijn ingediend, beoordeelt de rechtbank van inschrijving of de oprichting van de naamloze vennootschap correct is verlopen. In een laatste stap wordt de inschrijving in het handelsregister verricht en wordt uw naamloze vennootschap officieel geacht te zijn opgericht.

Het stichtingsproces in een oogopslag

Hier vindt u een overzicht van alle stappen tot aan de officiële, extern effectieve oprichting van uw naamloze vennootschap:

 • Fase 1 – Totstandbrenging in de interne relatie
  • Vaststelling van de statuten (notarieel bekrachtigd)
  • Aankoop van aandelen
  • Benoeming van de organen van de AG (notarieel bekrachtigd)
  • Benoeming van de accountant, indien van toepassing
  • Storting van deposito’s (min. 1/4 maatschappelijk kapitaal)
 • Fase 2 – Externe fundering
  • Registratieaanvraag
  • Indiening van documenten en bescheiden
  • Beoordeling door de griffie
  • Inschrijving in het handelsregister

Inschrijving in het handelsregister: de belangrijkste toepassingen voor AG-oprichters

De interne verhouding bepaalt het begin van de vennootschap als de datum die contractueel tussen de aandeelhouders is overeengekomen. In de externe betrekkingen wordt de oprichting van de AG evenwel gedateerd bij de eerste handeling namens de vennootschap, d.w.z. uiterlijk bij de bindende inschrijving in het handelsregister. Registratie kost u gemiddeld zo’n 200 tot 300 euro en wordt meestal uitgevoerd door een notaris.

Aangezien u in het handelsregister bent ingeschreven als aandeelhouder van een AG, kunt u officieel handel drijven – net als een GmbH-aandeelhouder. Dit betekent dat uw vennootschap een bedrijfsnaam heeft, d.w.z. een officiële naam, die u samen met de andere aandeelhouders vrij kunt vormgeven. Het maakt niet uit of het een persoonlijke vennootschap is, een vennootschap in natura, een sjieke vennootschap of een gemengde vennootschap… Zolang de naam in overeenstemming is met het verbod om mensen te misleiden en het achtervoegsel “AG” draagt, is bijna alles toegestaan.

Fiscaal identificatienummer, handelsvergunningskantoor, statuten en notaris

Eerst ontvangt u van uw plaatselijk belastingkantoor een fiscaal identificatienummer – afgekort fiscaal identificatienummer – dat als basisvoorwaarde dient voor alle andere formaliteiten en aanvragen. De registratie van uw AG als vennootschap of handelsonderneming wordt uitgevoerd door het Trade Licensing Office tegen een verwerkingsvergoeding van ongeveer 10 tot 65 euro.

Volgens de wet hoeven vennootschappen op aandelen, in tegenstelling tot coöperaties met en zonder beperkte aansprakelijkheid, geen extra bijdragen te betalen, zoals dat wel het geval is voor vennootschappen onder firma (Offene Handelsgesellschaften, OHG) of commanditaire vennootschappen (Kommanditgesellschaften, KG). In het geval van aandelen met beperkte overdraagbaarheid is het echter mogelijk in de statuten te bepalen dat de aandeelhouders periodieke uitkeringen – met uitzondering van uitkeringen in geld – moeten doen. De precieze nevenverplichtingen van aandeelhouders worden toegelicht in de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG).

Uittreksel uit de wet – § 55 AktG:

(1) Indien voor de overdracht van aandelen de toestemming van de vennootschap vereist is, kunnen de statuten de aandeelhouders de verplichting opleggen om naast de inbreng in het aandelenkapitaal periodieke stortingen in natura te verrichten. Daarbij bepalen zij of de betalingen tegen betaling dan wel kosteloos moeten worden verricht. De verplichting en de omvang van de uitkeringen worden vermeld in de aandelen en tussentijdse certificaten.
(2) In de statuten kunnen contractuele sancties worden vastgesteld voor het geval dat de verplichting niet of niet naar behoren wordt nagekomen.

Uittreksel uit de wet – § 180 AktG:

(1) Een besluit waarbij nevenverplichtingen aan aandeelhouders worden opgelegd, kan pas rechtsgeldig zijn nadat de instemming van alle betrokken aandeelhouders is verkregen.
(2) Hetzelfde geldt voor een besluit waarbij de overdracht van aandelen op naam of tussentijdse certificaten afhankelijk wordt gesteld van de toestemming van de vennootschap.

Aandelenkapitaal: 50.000 euro Aandelenkapitaal en reserves

Het aandelenkapitaal van een vennootschap op aandelen wordt kapitaal genoemd, omdat het de basis vormt voor het eigen vermogen van de vennootschap op aandelen. Het aandelenkapitaal wordt gedefinieerd als de som van alle bijdragen en wordt in de balans aangeduid met de term “geplaatst kapitaal”. Een voorwaarde voor inschrijving in het handelsregister is de storting van het vereiste aandelenkapitaal van ten minste 50.000 euro op de bedrijfsrekening. Zo is voor de oprichting van een naamloze vennootschap tweemaal zoveel aandelenkapitaal vereist als voor de oprichting van een besloten vennootschap, waarvoor 25.000 euro als aandelenkapitaal volstaat. Teruggave van het aandelenkapitaal aan de aandeelhouders is niet toegestaan.

Uittreksel uit de wet – § 57 AktG:

(1) De bijdragen mogen niet aan de aandeelhouders worden terugbetaald. De betaling van de koopprijs in geval van een toegestane verkrijging van eigen aandelen wordt niet als een rendement aangemerkt. De eerste zin is niet van toepassing op uitkeringen die worden gedaan in geval van het bestaan van een overeenkomst tot overheersing of tot overdracht van winst en verlies (artikel 291) of die worden gedekt door een volwaardige vordering tot vergoeding of teruggave jegens de aandeelhouder. Zin 1 is evenmin van toepassing op de terugbetaling van een aandeelhouderslening en op betalingen op grond van vorderingen die voortvloeien uit rechtshandelingen die economisch gezien met een aandeelhouderslening overeenkomen.
(2) Rente mag noch beloofd noch uitbetaald worden aan de aandeelhouders.
(3) Vóór de ontbinding van de vennootschap mag alleen de balanswinst onder de aandeelhouders worden verdeeld.

De tweede pijler van het eigen vermogen zijn de kapitaalreserves. Dit omvat alle bedragen die aan het eigen vermogen worden toegevoegd, bijvoorbeeld door middel van een premie – alternatieve benaming: uitgiftepremie of agio -, d.w.z. het bedrag waarmee effecten boven hun nominale waarde worden geprijsd. Bij uitgifte van aandelen moet het agio worden toegewezen aan de kapitaalreserves en draagt het dus bij tot het eigen vermogen op de balans. Daarnaast zijn er de ontvangstenreserves, die bestaan uit de wettelijke reserves, de statutaire reserves en de overige reserves.

Opgelet: Reserves en voorzieningen zijn niet hetzelfde: Reserves zijn geldbedragen die worden gespaard voor zekerheid of noodgevallen. Reserves daarentegen vertegenwoordigen toekomstige verplichtingen en tellen dus in geen geval mee als eigen vermogen!

Dividend & Reserve Accumulatie

De winstuitkering verloopt in de naamloze vennootschap anders door haar rechtsvorm dan in andere vennootschapsvormen. Als aandelenhandelsonderneming worden de aandelen opgevat als winstaandelen, waarbij één aandeel precies overeenkomt met één winstaandeel. De aandeelhouders van een AG ontvangen dus ook geen winstuitkering, zoals het geval is bij de vennootschap onder firma (OHG), de commanditaire vennootschap (KG) en eventueel ook de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH), maar zogenaamde dividenden. Over de uitkering van dividenden wordt beslist door de algemene vergadering.

Bovendien zijn naamloze vennootschappen volgens de Duitse wet op de naamloze vennootschappen (AktG) verplicht wettelijke reserves te vormen tot tien procent van het aandelenkapitaal is bereikt. Daartoe wordt elk jaar vijf procent van de jaarlijkse nettowinst toegevoegd aan de wettelijke reserves – na correctie van de jaarlijkse nettowinst voor eventuele uit voorgaande jaren overgedragen verliezen. Hetzelfde geldt voor de kapitaalreserve, die ook moet worden gestort totdat de grens van tien procent is bereikt.

Andere inkomstenreserves zijn mogelijk in het kader van de vaststelling van de jaarrekeningen door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De toewijzing mag ten hoogste de helft van het jaarlijkse batig saldo bedragen; hogere bedragen zijn alleen toegestaan indien de statuten dit toestaan. Verdere bijdragen aan de reserve kunnen worden gedaan indien de algemene vergadering een desbetreffend besluit heeft genomen.

AG-organen: raad van bestuur, raad van commissarissen en jaarlijkse algemene vergadering

Een naamloze vennootschap bestaat uit verschillende organen. Deze organen zijn onderverdeeld in:

 1. De Raad van Bestuur,
 2. De Raad van Toezicht en
 3. De jaarlijkse Algemene Vergadering.

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en andere zaken van de vennootschap en vertegenwoordigt de naamloze vennootschap naar buiten toe. De raad van toezicht is een wettelijk voorgeschreven zelfcontrole-orgaan dat de individuele leden van de raad van bestuur benoemt en controleert, en hen in geval van twijfel ook ontslaat. Voorts is het verantwoordelijk voor de schriftelijke verslaglegging van de jaarlijkse financiële staten, alsmede voor de verslagen over de activiteiten. De algemene vergadering treedt op als besluitvormingsorgaan van de naamloze vennootschap.

Aansprakelijkheid van een AG – interne relatie & externe relatie

In geval van schade is de naamloze vennootschap, als privaatrechtelijke rechtspersoon, tot op zekere hoogte onderworpen aan een beperking van de aansprakelijkheid, omdat de aansprakelijkheid – op enkele, zeldzame uitzonderingen na – alleen betrekking heeft op het bedrijfsvermogen van de vennootschap. In de externe relatie is dus alleen het aandelenkapitaal aansprakelijk voor eventuele verliezen. In de interne verhouding kan de aansprakelijkheidsvordering echter verschillen naar gelang van het bestuursorgaan van de AG.

 • Aansprakelijkheid in de externe betrekkingen van de AG: via aandelenkapitaal
 • Aansprakelijkheid in de interne verhoudingen van de AG: door de uitvoerende organen

Als u in detail wilt weten hoe een aansprakelijkheidsbeperking voor aandeelhouders, de raad van bestuur en de raad van commissarissen de interne verhoudingen beïnvloedt, lees dan hier meer:

 • Beperking van de aansprakelijkheid van AG-organen

Voordelen: Beperking van aansprakelijkheid, financiële onafhankelijkheid & Co

Na de typische kenmerken van een naamloze vennootschap te hebben uiteengezet, hebt u ongetwijfeld reeds de voordelen ingezien die deze rechtsvorm u biedt: Het hoge startkapitaal maakt de AG ook tot een gerespecteerde rechtsvorm, hetgeen vooral bij de financiering van ondernemingen een voordeel kan zijn. Financiële instellingen zijn daarom vaak bereid goede leningen te verstrekken en zakenpartners en klanten krijgen meer zekerheid door de goede kredietwaardigheid.

Tegelijk blijft het financiële risico betrekkelijk laag, aangezien de aansprakelijkheidsvorderingen beperkt blijven tot het aandelenkapitaal en de aandeelhouders van de AG niet extern aansprakelijk kunnen worden gesteld met hun privé-vermogen. Pluspunt: Als beursgenoteerde rechtsvorm zijn naamloze vennootschappen door de beursgang financieel onafhankelijk.

 • Gerespecteerde rechtsvorm
 • Hoge kredietwaardigheid
 • Meer veiligheid voor banken, zakenpartners en klanten
 • Laag financieel risico door beperking van aansprakelijkheid
 • Financiële onafhankelijkheid door beursgang

Nadelen: Aandelenkapitaal, formele oprichting & GewSt

Ook de nadelen van het oprichten van een AG worden snel onderkend: Enerzijds is het hoge aandelenkapitaal van ten minste 50.000 euro een duidelijk probleem voor veel startende ondernemingen. De sociale aansprakelijkheid bedraagt derhalve eveneens ten minste 50.000 euro. De stichting mag niet informeel plaatsvinden, maar is onderworpen aan uitgebreide formaliteiten en vereisten. Banken kunnen de vrijstelling van aansprakelijkheid gemakkelijk ondermijnen indien zij, ondanks hun hoge kredietwaardigheid, streven naar een rechtstreeks afdwingbare garantie van de aandeelhouders. Tenslotte is de AG onderworpen aan bedrijfsbelasting en moet hij, afhankelijk van het doel van de onderneming en de wijze waarop zij wordt behandeld, verdere fiscale heffingen betalen.

 • Hoog aandelenkapitaal vereist
 • Verplichting op basis van aandelenkapitaal
 • Geen informele stichting
 • Banken kunnen rechtstreeks afdwingbare garanties eisen
 • Hoge heffingen op handelsbelastingen

Evaluatie: rechtsvorm met laag risico voor grote ondernemingen

Na een vergelijking van de voor- en nadelen wordt duidelijk dat de oprichting aanzienlijk ingewikkelder en omvangrijker is dan bijvoorbeeld bij een burgerlijke maatschap (GbR) of zelfs een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH) het geval is. Naast de formele oprichting is ook de benoeming van de afzonderlijke organen van een AG verplicht en het oprichtingsproces als geheel is zeer tijdrovend. Het is voor kleine en middelgrote ondernemingen vrij moeilijk om het nodige aandelenkapitaal bijeen te brengen. Voor grotere ondernemingen kan de rechtsvorm van een AG echter een goede optie zijn om uit te breiden en internationaal voet aan de grond te krijgen.

Een naamloze vennootschap is bijzonder zinvol wanneer bedrijfsprojecten worden gepland die aan een hoog risiconiveau zijn blootgesteld, aangezien de aandeelhouders zich goed kunnen beschermen door aansprakelijkheidsbeperkingen in de externe relatie en eventueel ook in de interne relatie, en hun privé-vermogen onaangetast blijft. Snelgroeiende ondernemingen kunnen ook baat hebben bij de oprichting van een AG.

Immobilien AG: houden, verhandelen, beheren, verhuren

U vindt het idee van een AG helemaal niet slecht en vraagt zich nu af hoe u uw kapitaalvennootschap kunt combineren met de vastgoedsector? Een vastgoedonderneming is een onderneming die zich bezighoudt met het financieren, ontwikkelen, realiseren, verhuren of op de markt brengen van vastgoed – van een enkel onroerend goed tot een vastgoedportefeuille met drie of meer cijfers. Het beheer van onroerende goederen of onroerende goederen voor rekening van derden kan eveneens door een vastgoedmaatschappij worden verricht.

Belastingen voor aandeelhouders van AG: vennootschapsbelasting, bedrijfsbelasting, BTW, vermogensbelasting en inkomstenbelasting

Als aandeelhouder van een naamloze vennootschap moet u op de hoogte zijn van bepaalde soorten belastingen, want wanneer u uw bedrijf opricht, ontvangt u inkomsten uit uw bedrijf en moet u daar uiteraard belasting over betalen. Volgens de belastingwetgeving moet derhalve uiteraard omzetbelasting worden betaald, voor zover de AG niet alleen belastingvrije omzet verricht. Winstuitkeringen aan de aandeelhouders van een AG zijn ook onderworpen aan vermogenswinstbelasting – voor natuurlijke personen in de vennootschap is uiteraard ook inkomstenbelasting verschuldigd.

Voor alle vennootschappen geldt het volgende: zij zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De betaling van bedrijfsbelasting is ook verplicht voor een AG, zelfs indien alle stichtende leden freelancers waren, omdat zij krachtens haar rechtsvorm altijd als een commerciële onderneming wordt beschouwd.

Hier is de hele lijst:

 • Belastingen in Duitsland

Opgelet: Zoals reeds vermeld, is de verplichting tot betaling van vennootschapsbelasting en bedrijfsbelasting niet van toepassing op vastgoedvennootschappen die in vastgoed beleggen zodra de vastgoedvennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet!

Welke belastingen u bij een vastgoedonderneming kunt verwachten, kunt u hier vinden:

Conclusie: Naamloze vennootschap – voor wie is het de moeite waard?

De oprichting van een vennootschap op aandelen vereist een grote hoeveelheid kapitaal en een even grote hoeveelheid administratief werk. Daarom is een AG meer de moeite waard voor grote ondernemingen die enerzijds over de overeenkomstige financiële middelen beschikken en anderzijds reeds gekenmerkt worden door een zekere routine in bedrijfsprocessen en juridische kwesties. Startende ondernemingen met geldreserves en investeerders in onroerend goed krijgen een aantrekkelijke kans om hun dromen en ondernemingsdoelstellingen te verwezenlijken via een AG.

In de onroerendgoedsector zijn naamloze vennootschappen een stabiele rechtsvorm voor het onderhoud van onroerend goed, het beheer van onroerend goed en de handel in en de makelaardij in onroerendgoedportefeuilles. Indien u reeds handelt in de zin van de REITG, kunt u aanzienlijke belastingvoordelen verwachten. Onroerend goed aandelenvennootschappen zijn de moeite waard voor een verscheidenheid van mensen van verschillende beroepen: Van bouwondernemers tot financiers tot aandeelhouders van vastgoedfondsen, de vastgoedvennootschap op aandelen kan aanzienlijk bijdragen tot een stabiele cashflow en kapitaalgroei.

Tip: Naast de beurs is een naamloze vennootschap zonder beursnotering bijzonder geschikt voor families om gezamenlijk bestaande vastgoedportefeuilles te beheren.

Vergelijking: Eenmanszaak, eenmans GmbH, kleine AG of vennootschap met winstoogmerk?

Als u van plan bent om zelfstandig een bedrijf op te richten, kunt u kiezen tussen verschillende rechtsvormen: Enerzijds is er de klassieke eenmanszaak, waarbij u optreedt als freelancer of geregistreerd handelaar, of een kleine onderneming opzet. U kunt ook kiezen tussen een eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een ondernemersvennootschap – vaak een “mini-GmbH” genoemd – of een kleine naamloze vennootschap oprichten.

U kunt hier meer te weten komen over de verschillende rechtsvormen voor solo-ondernemers:

Eenmanszaak & eenmanszaak GmbH

In wezen is er niet veel verschil tussen de twee rechtsvormen van een eenmanszaak en een eenmansvennootschap, omdat u in beide gevallen de enige aandeelhouder bent met uitsluitende beheersbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het beslissende verschil ligt echter in de vorm van de aansprakelijkheid: als geregistreerd koopman (e. Kfm.) of geregistreerd zakenvrouw (e. Kff.) bent u onbeperkt rechtstreeks en hoofdelijk aansprakelijk – als enig aandeelhouder van een eenpersoons GmbH daarentegen bent u uitsluitend aansprakelijk voor de onderneming tot het bedrag van de door u ingebrachte kapitaalinbreng.

Bent u ook een eenmanszaak en wilt u niet langer het enorme aansprakelijkheidsrisico dragen? Dan moet u overwegen uw eenmanszaak om te zetten in een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De verandering van vorm is gemakkelijk te verwezenlijken, maar kan een enorm verschil maken bij verliezen! Om persoonlijke aansprakelijkheid te vermijden, hoeft u als geregistreerde handelaar (e. K.) alleen een notariële verklaring af te geven waarin u bevestigt dat uw bedrijf een waarde van ten minste 25.000 euro vertegenwoordigt en deze samen met de openingsbalans bij het handelsregister in te dienen. De eenmanszaak wordt praktisch als inbreng in natura in de GmbH ingebracht.

Ondernemingsvennootschap & kleine naamloze vennootschap

Als alternatief kunt u overwegen een “Unternehmergesellschaft” (UG) op te richten. Deze rechtsvorm, die vaak “kleine GmbH” of “mini-GmbH” wordt genoemd, is een subvorm van de klassieke naamloze vennootschap, maar in tegenstelling tot de “gewone” GmbH is voor het aandelenkapitaal slechts één euro vereist. Het is dus bijzonder aantrekkelijk voor solo-oprichters die geen 25.500 euro op hun bankrekening hebben staan. Zonder het aandelenkapitaal van een GmbH zou uw imago bij de banken echter lager kunnen zijn en zouden uw kansen om een goede lening te krijgen kunnen afnemen.

De zogenaamde “kleine AG” is in de eerste plaats bedoeld voor individuele aandeelhouders die hun naamloze vennootschap binnen een kleine kring van personen wensen te houden. Afgezien van de individuele aandeelhouder, die tevens de rol van de raad van bestuur op zich neemt, behoeven slechts drie andere personen tot lid van de raad van commissarissen te worden benoemd. De oprichting van een naamloze vennootschap, ongeacht de omvang ervan, is echter zeer tijdrovend en kostbaarder dan de andere gangbare vormen van vennootschapsrecht. Daarom is een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een ondernemersvennootschap wellicht geschikter als u van plan bent uw bedrijf alleen op te richten. Als alternatief kunt u ook overwegen een eenmanszaak op te richten.

AG: Bijzonder geval onroerend goed en meer

 1. Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)
 2. Onroerend goed aandelen: Lijst van vennootschappen
 3. Rechtsvormen: Lijst

Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)

Vastgoedvennootschap op aandelen / REIT-AG – U vindt het idee van een kapitaalvennootschap helemaal niet slecht en vraagt zich nu af hoe u uw kapitaalvennootschap kunt combineren met de vastgoedsector? Een vastgoedonderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de financiering, ontwikkeling, realisatie, verhuur of verhandeling van vastgoed – te beginnen met één onroerend goed tot en met een vastgoedportefeuille van drie of meer cijfers. Het beheer van onroerende goederen of onroerende goederen voor rekening van derden kan eveneens door een vastgoedmaatschappij worden verricht.

Onroerend goed aandelen: Lijst van vennootschappen

Onroerendgoedaandelen – Niet iedereen kan zich onroerend goed veroorloven als kapitaalinvestering. Via vastgoedaandelen kan iedereen echter deelnemen aan de vastgoedmarkt en geld investeren. De aandelenkoersen van de grote spelers stijgen jaar na jaar. Vonovia, Deutsche Wohnen, Dream Global, CBRE en Patrizia zijn enkele van de bekendste actieve bedrijven in Duitsland. Daarnaast zijn er nog meer dan 25 andere bedrijven. Wij hebben een overzicht van de meest populaire vastgoedaandelen voor u als belegger. Maar eerst, een blik op de risico’s van aandelen, de beurs, voor beginners en nieuwelingen. Nu de lijst en meer over de vastgoedmarkt, uw beleggingsmogelijkheden en alle prijzen in een oogopslag, hier in het artikel over vastgoedaandelen.

Rechtsvormen in Duitsland

Rechtsvormen – Welke soorten vennootschappen zijn er? Als u uw eerste vennootschap wilt oprichten, is de keuze van de ideale rechtsvorm een van de eerste stappen in het proces van de oprichting van een vennootschap. Of u nu een speciaal vastgoedbedrijf of een startende onderneming wilt oprichten, ik heb hier alle soorten ondernemingen in Duitsland voor u op een rijtje gezet.

 • Rechtsvormen: Lijst

Bedrijfstypen in detail:

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.