GmbH & Co KG – oprichting, bestuur, aansprakelijkheid & Co

GmbH & Co KG – De GmbH & Co KG is een Duitse rechtsvorm die de vennootschapsrechtsvorm van de commanditaire vennootschap (KG) combineert met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH). Op deze wijze worden de grootste voordelen van beide rechtsvormen – de voor de KG kenmerkende scheiding tussen beherend vennoot en kapitaalverschaffer plus de aansprakelijkheidsbeperking van de GmbH – met elkaar verweven en wordt een innovatieve, nieuwe organisatievorm voor startende ondernemingen mogelijk. Leer hier alle belangrijke feiten! Daarnaast vindt u alle Duitse vennootschapsvormen en rechtsvormen, alsmede tips voor het oprichten van een vennootschap, inclusief het speciale geval van onroerend goed GmbH, familiestichting & Co.

GmbH & Co KG – Oprichting, Financiering, Aansprakelijkheid & Co

De commanditaire vennootschap – kortweg Kommandite of KG – is een van de zogenaamde volledige vennootschappen en valt als vennootschap onder het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). De oprichtingsprocedure voor deze rechtsvorm is vrij ongecompliceerd, aangezien zij informeel kan worden opgericht en slechts een minimum van twee stichtende vennoten vereist. Zij kan zowel door natuurlijke personen als door rechtspersonen worden opgericht. Een maximum aantal toegestane aandeelhouders is niet bij wet bepaald.

Indien alle beherende vennoten van een KG vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (GmbH) zijn, vormen zij een zogenaamde Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft – kortweg: GmbH & Co KG. Zo’n GmbH wordt soms ook een general partner GmbH genoemd, maar let op: de general partner GmbH is een vennootschap en onderdeel van de GmbH & Co KG, terwijl de GmbH & Co KG op grond van haar rechtsvorm altijd een personenvennootschap is!

Andere typische partnerschappen:

Stichting & Bedrijfsnaam

Voor de oprichting van een GmbH & Co KG zijn twee personen vereist: De GmbH als volwaardig vennoot – d.w.z. beherend vennoot – en een natuurlijke persoon als deelgenoot – commanditair vennoot genoemd. Als u vanaf nul begint, moet u eerst een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten ter voorbereiding. Hiervoor hebt u in het kort het volgende nodig: een natuurlijke persoon of rechtspersoon als oprichter van de vennootschap; een fiscaal identificatienummer (fiscaal identificatienummer); de registratiebevestiging van het bureau voor handelsvergunningen; de aandeelhoudersovereenkomst aka statuten samen met een notariële verklaring; 25.000 euro maatschappelijk kapitaal; en ten slotte de inschrijving in het handelsregister.

U kunt hier in detail lezen hoe de procedure voor de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in zijn werk gaat:

U hebt uw naamloze vennootschap met succes opgericht? De commanditaire vennoot is klaar om te gaan? De volgende stap is de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft). Aangezien de GmbH & Co KG een afzonderlijke onderneming is, hebt u opnieuw een fiscaal identificatienummer nodig en moet u de onderneming laten registreren bij het handelskantoor. De opstelling van statuten is eveneens verplicht en uiteraard heeft uw onderneming een passende bedrijfsnaam nodig met het bedrijfsachtervoegsel “GmbH & Co KG”.

Beheer en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als beherende vennoot heeft de GmbH in feite vertegenwoordigingsbevoegdheid in de externe betrekkingen. Aangezien een GmbH echter een rechtspersoon is, wordt de bestuursbevoegdheid aan een natuurlijke persoon toevertrouwd. Dit kan een aandeelhouder van de beherend vennoot GmbH zijn of de functie kan extern worden toegewezen aan een zogenaamde derde-directeur. In dit geval wordt er vaak gesproken over een derde partij bestuur.

Als alternatief kunnen commanditaire vennoten ook als bedrijfsleider optreden, voor zover zij uitdrukkelijk in dit orgaan zijn benoemd. Aangezien commanditaire vennoten in het algemeen van het beheer zijn uitgesloten, is hun beheersbevoegdheid in dit geval echter beperkt tot het recht bezwaar te maken tegen buitengewone transacties.

Winstverdeling & verliesdeling

Wat de verdeling van de winst en de verdeling van het verlies betreft, zijn hetzij de rechtsbeginselen van toepassing, hetzij overeenkomstige bepalingen in de statuten verankerd. De winst wordt in het algemeen uitgekeerd tegen 4 procent van het kapitaalaandeel plus extra winst “in redelijke verhouding”. Verliezen worden ook op passende wijze verdeeld.

Het is mogelijk de beherende vennoot GmbH volledig uit te sluiten van de winstverdeling door middel van een verklaring in de aandeelhoudersovereenkomst, waardoor hogere winsten kunnen worden uitgekeerd aan de investeerders. Voor zover de GmbH de bevoegdheid heeft om de onderneming te leiden, kan haar een passende vergoeding worden betaald ter compensatie van haar rol als directeur, waarbij de vergoeding van een directeur in haar geheel niet als bedrijfsuitgave kan worden afgetrokken voor belastingdoeleinden. De vergoeding wordt echter betaald onafhankelijk van de gemaakte winst en heeft derhalve tot gevolg dat, in voorkomend geval, de gehele onderneming belasting kan besparen.

Beherende vennoot, deelgenoot en belastingplicht

Gewoonlijk zijn de beherende vennoten van een commanditaire vennootschap onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk – dat wil zeggen: met hun bedrijfsvermogen plus privévermogen. Indien daarentegen de beherende vennoot van een KG verschijnt in de vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH), is hij als rechtspersoon slechts aansprakelijk ten belope van de kapitaalinbreng van de GmbH. Commanditaire vennoten zijn – evenals bij een klassieke KG – slechts aansprakelijk ten belope van het verplichte bedrag dat zij bij de oprichting van de GmbH & Co KG als commanditaire vennotenbijdrage hebben ingebracht.

Net als alle andere juridische bedrijfsvormen is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het algemeen belastingplichtig. In de eerste plaats zijn zij onderworpen aan de bedrijfsbelasting en – in geval van een belastbare omzet – aan de omzetbelasting. Een GmbH & Co KG is in het algemeen vrijgesteld van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting…. De winstinkomsten zijn echter nog steeds aan belasting onderworpen: op het winstaandeel van de beherend vennoot GmbH wordt vennootschapsbelasting geheven, terwijl commanditaire vennoten inkomstenbelasting over hun winst moeten betalen.

Tip. Alle belastingen voor bedrijven in één lijst:

  • Belastingen in Duitsland

GmbH & Co KG – Voor wie is het de moeite waard?

Een belangrijk voordeel van een GmbH & Co KG is ongetwijfeld de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrijfsvermogen van de beherende vennoot GmbH. Aldus lopen de oprichters niet rechtstreeks het risico van het voortbestaan van hun onderneming indien een investering nadelig blijkt te zijn, en kunnen zij hun aandelenkapitaal snel verhogen door de soepele en eenvoudige toelating van nieuwe commanditaire vennoten. Zij kunnen met een gerust hart de organisatorische inspanning en de leiding uitbesteden aan een externe instantie of afwijkende opvolgingsregelingen treffen om de GmbH & Co KG in stand te houden.

Voor wie is de GmbH & Co KG dan wel geschikt? Deze rechtsvorm is de moeite waard voor startende ondernemingen die hun bedrijf als vennootschap willen oprichten zonder af te zien van de speciale aansprakelijkheidsbeperkingen van een GmbH. Een GmbH & Co KG is ook denkbaar als onderneming voor vermogensbeheer en voor familiebedrijven.

Alternatieven voor de GmbH & Co KG: Rechtsvormen in Duitsland

Rechtsvormen – Welke soorten vennootschappen zijn er? Als u uw eerste vennootschap wilt oprichten, is de keuze van de ideale rechtsvorm een van de eerste stappen in het proces van de oprichting van een vennootschap. Of u nu een speciaal vastgoedbedrijf of een startende onderneming wilt oprichten, ik heb hier alle soorten ondernemingen in Duitsland voor u op een rijtje gezet.

  • Rechtsvormen: Lijst

Bedrijfstypen in detail: