Juist nalaten tijdens uw leven: Onroerend goed (huis/flat) – testament, activa + checklist

Nalaten tijdens het leven – Een sterfgeval in de familie is vaak de aanleiding voor een bitter geschil over de nalatenschap. Een testament kan dit probleem verhelpen door duidelijkheid te scheppen over de nalatenschap tijdens iemands leven. U kunt hier nagaan waarmee rekening moet worden gehouden en hoe onroerend goed in een testament kan worden opgenomen. Voor erfgenamen hebben wij een extra gids geschreven, ook gratis, die u hier kunt vinden: Correct overerven.

Testament: Juiste nalatenschap

Zonder testament wordt de nalatenschap verdeeld volgens de regels van erfopvolging bij versterf. Dit is echter niet altijd in het belang van de erflater. Indien er een testament bestaat, kunnen de goederen anders worden verdeeld dan bij wet is bepaald en kunnen ook personen die geen bloedverwanten zijn, erven. Het opstellen van een testament is dus niet alleen belangrijk om de laatste wil en het testament nauwkeurig te regelen, maar ook om geschillen binnen de familie te voorkomen.

 • Premies en successierechten

Voorkom geschillen in de familie.

Inhoud: Wat kan in een testament worden geregeld?

Een testament stelt de wettelijke erfopvolging buiten werking en kan dus een nieuwe erfopvolging vestigen. Wie erft, wordt bepaald door de erflater. Indien meerdere personen worden genoemd, wordt het vermogen gewoonlijk verdeeld volgens quota. Het schrijven van een testament geeft de erflater ook de mogelijkheid om individuele zaken na te laten aan specifieke personen, zoals een auto, juwelen of onroerend goed. Deze worden echter wettelijk niet als een erfenis beschouwd, maar als een legaat. Om geschillen over de nalatenschap te voorkomen, kan de nalatenschap in een testament zo worden verdeeld dat er geen geschillen kunnen ontstaan.

Opstellen: De notaris helpt

Testamenten kunnen zowel met als zonder notaris worden opgemaakt. Indien een testament zonder notaris wordt opgemaakt, moet een aantal zaken in acht worden genomen. De auteur moet ten minste 16 jaar oud zijn en “wilsbekwaam”, d.w.z. in het volle bezit van zijn of haar vermogens. Het testament moet met de hand worden geschreven, want op een computer geschreven printouts volstaan niet als geldig testament. Indien het testament verscheidene bladzijden telt, moet elke bladzijde worden genummerd, aan elkaar geniet en op uniforme wijze gedateerd en ondertekend. Een duidelijke titel zoals “Testament” of “Mijn testament” wordt aanbevolen om het doel van de brief duidelijk te maken.

Indien een testament echter wordt opgesteld met de hulp van een notaris, betekent dit dat de erflater zijn of haar laatste wil en testament mondeling bij een notaris heeft vastgelegd. Dit is met name van belang indien onroerend goed deel uitmaakt van de nalatenschap, omdat ofwel een verklaring van erfrecht ofwel een notarieel testament vereist is voor de inschrijving in het kadaster. Als er een notarieel testament bestaat, wordt de erfgenamen de kostbare en tijdrovende procedure van de verklaring van erfrecht bespaard.

Onroerend goed erven in het testament

Als er geen testament is en een goed deel uitmaakt van de nalatenschap, wordt het eigendom van de erfgenamen. In de meeste gevallen wordt een gemeenschap van erfgenamen gevormd waarin niemand alleen over de nalatenschap kan beschikken.

Vermijden van gemeenschap van erfgenamen en geschillen

Bij de verkoop van zo’n eigendom moeten alle erfgenamen het eens zijn. Dit feit kan vaak leiden tot geschillen binnen de gemeenschap van erfgenamen. Bovendien zijn de kosten voor een notarieel testament gewoonlijk slechts half zo laag als de kosten voor een erfrechtprocedure waarmee de erfgenamen worden geconfronteerd indien er geen testament is. In het testament kunnen de laatste wilsbeschikkingen over het onroerend goed nauwkeurig worden geregeld en worden geschillen en overbodige kosten voor alle betrokkenen vermeden.

Correct nalaten – een testament opstellen in drie stappen

Schulden in de nalatenschap: bescherm uw privévermogen

De erfgenaam van een nalatenschap neemt niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de overledene over. In het algemeen moet een erfgenaam binnen zes weken afstand doen van een erfenis van schulden, anders is hij of zij aansprakelijk voor de schulden met zijn of haar privévermogen. Als van meet af aan duidelijk is dat de erfgenaam schulden heeft, kan de erfenis binnen de termijn van zes weken worden afgewezen. Als pas later blijkt dat de nalatenschap met schulden is bezwaard, kan een aanvraag tot boedelinsolventie worden ingediend. Het privévermogen van de erfgenaam wordt aldus beschermd en de schulden moeten alleen uit de nalatenschap worden terugbetaald.

Vallen: Waar moet je op letten – Checklist

Vooral bij de vraag hoe de nalatenschap het best kan worden nagelaten, worden vaak fouten gemaakt in de correcte uitvoering die het laatste wilsbeschikking en testament beperken.

 1. Geen testament
 2. Geen plaatsvervangende erfgenaam
 3. Niet-huwelijkse partners
 4. Geen kinderen.
 5. Geen duidelijkheid

Geen testament

Zonder testament treedt automatisch de erfopvolging bij versterf in werking. Dit kan niet alleen leiden tot geschillen binnen de familie, maar ook tot het feit dat dierbaren met lege handen weggaan.

Geen plaatsvervangende erfgenaam

Indien de met name genoemde erfgenaam reeds is overleden op het tijdstip van overlijden, is de wettelijke erfopvolging van toepassing, die niet altijd in het voordeel van de erflater is. De aanwijzing van een plaatsvervangende erfgenaam is dus van groot belang om erfopvolging bij versterf te voorkomen.

Niet-huwelijkse partners

Niet-huwelijkse partners moeten duidelijk in het testament worden vermeld, want volgens de wettelijke erfopvolging gaan zij met lege handen weg.

Geen kinderen.

Kindloze echtparen zonder testament erven niet volledig aan de overblijvende echtgenoot, maar ook aan de ouders of broers en zussen. Indien de echtgenoot de nalatenschap moet beheren, moet dit worden gespecificeerd.

Geen duidelijkheid

In een testament moet altijd duidelijk worden aangegeven wat de laatste wil en het testament zijn. Als niet duidelijk is hoe de nalatenschap kan worden afgehandeld, kunnen er fouten worden gemaakt.

Wettelijke erfopvolging: wat gebeurt er zonder testament

Indien de overledene kinderen en een echtgenoot nalaat, ontvangt de echtgenoot de helft van de goederen volgens de wettelijke erfopvolging. De andere helft wordt verdeeld onder de kinderen. Als de overledene geen kinderen heeft, krijgt de echtgenoot 75% van het vermogen en de familieleden van de tweede rang, zoals broers en zussen of ouders, het resterende deel van de erfenis.

In het algemeen erft de echtgenoot altijd. Afgezien daarvan kunnen alleen erfgenamen van één orde erven, bijvoorbeeld de kinderen. Als er dus een erfgenaam van de eerste orde is, zoals een kind, erft er niemand van de tweede en derde orde.

Meer informatie over het onderwerp: Verplicht aandeel in de erfenis!

Statistieken: Erfgoed in Duitsland

Meer feiten en cijfers over dit onderwerp vindt u op: Statistics Heritage.

Erfenissen en schenkingen

Hier kunt u erfenissen en schenkingen in Duitsland bekijken. Het onderzoek loopt van 2008 tot 2018 en laat zien dat er elk jaar meer dan 110.000 erfenissen worden verdeeld. Grote kans op geschillen als de gemeenschap van erfgenamen het niet eens kan worden.

Statistik: Anzahl der steuerpflichtigen Erbschaften und Schenkungen in Deutschland von 2008 bis 2018 | Statista

Meer statistieken vindt u op Statista

Hoeveel geld is er geërfd?

Sinds 2014 staat met name Hamburg aan de top in Duitsland. Hamburg staat momenteel aan de top met 167,80 euro. In geen andere stad wordt zoveel geërfd. Met een bevolkingsaandeel van 2,19% van totaal Duitsland (1,82 miljoen op 82,79 miljoen) wordt jaarlijks een totaal volume van 305.731.600 euro geërfd.

 • Bevolkingsaandeel Hamburg 2,19%
 • Nalatenschap in Duitsland (vergelijkingsjaar) 109.635; statistisch 2.401 nalatenschappen in Hamburg
 • Totale erfenis (Hamburg / jaar) 305.731.600 euro

Statistik: Erbschaftsteueraufkommen pro Kopf in Deutschland im Jahr 2014 nach Bundesländern | Statista

Een erfenis verkopen? Huizenprijzen in Duitsland

Hier ziet u de steden met de hoogste prijzen per vierkante meter voor condominiums in een vergelijking van 2010 en 2018* (in euro per vierkante meter).

 1. München (Beieren) met 8.342 euro per m²; van 6.737 euro per m² in 2014; stijging 1.695 euro per m² in 4 jaar.
 2. Stuttgart (Baden-Württemberg) met 5.925 euro per m²; van 4744 euro per m² in 2014; stijging 1.181 euro per m²
 3. Frankfurt am Main (Hessen) met 6.060 euro per m²; van 4.373 euro per m² in 2014; stijging 1.687 euro per m²
 4. Freiburg im Breisgau (Beieren) met 4.943 euro per m²; van 4.740 euro per m² in 2014; stijging 203 euro per m²
 5. Ingolstadt (Beieren) met 4.969 euro per m²; van 4.287 euro per m² in 2014; stijging 682 euro per m²

Statistik: Städte mit den höchsten Quadratmeterpreisen für Eigentumswohnungen im Vergleich der Jahre 2010 und 2018* (in Euro pro Quadratmeter) | Statista

Meer feiten en cijfers over dit onderwerp vindt u op: Statistics Heritage.

De belangrijkste vragen: testament en legateren correct

Om geschillen in de familie en onwetendheid over de nalatenschap te vermijden, is het belangrijk de nalatenschap te regelen terwijl u nog leeft. Onze deskundigen hebben alle belangrijke vragen over dit onderwerp voor u beantwoord.

Wanneer is een schenking belastingvrij?

Ouders kunnen hun kinderen iets uit hun erfenis belastingvrij schenken. Deze mogelijkheid verlicht de successierechten die over de nalatenschap verschuldigd zijn. Ouders mogen hun kinderen een belastingvrij bedrag van 500.000 euro schenken, terwijl omgekeerd een bedrag van slechts 20.000 euro is toegestaan.

Kan ik mijn huis aan mijn kind overdragen?

Als u wilt dat uw kind, of een van uw kinderen, uw eigendom krijgt, kunt u het tijdens uw leven overdragen. Dit wordt echter beschouwd als een schenking, en daarom behoort tien procent van het eigendom toe aan uw nakomeling voor elk jaar dat u na de schenking leeft.

Hoe wordt een erfenis verdeeld zonder testament?

Zonder testament wordt de erfenis verdeeld volgens de wettelijke erfopvolging. Eerst en vooral wordt bij deze erfopvolging rekening gehouden met echtgenoten en kinderen. Andere familieleden worden meestal niet in aanmerking genomen.

Hoeveel kost het om een huis over te dragen?

De kosten van de overdracht van een huis zijn afhankelijk van de waarde van het onroerend goed. In de regel wordt de waarde bepaald volgens de methode van de vergelijkende waarde.

Is een schenking belastbaar?

Een schenking moet op dezelfde wijze worden belast als een erfenis, maar voor schenkingen gelden dezelfde aftrekposten als voor erfenissen.

Wat wordt er bedoeld met donatie?

Een schenking is een voordeel waarmee iemand een ander verrijkt met zijn of haar vermogen zonder daarvoor een geldelijke tegenprestatie te verlangen.

Verkoop je onroerend goed? Tips voor huis & flat

Wat is mijn huis nog waard? Of het nu gaat om een huis, een stuk grond, een flat of een volledig appartementsgebouw, de basis van een succesvolle vastgoedoverdracht is altijd een solide, realistische waardebepaling van het eigen onroerend goed.

Plat verkopen

Flat verkoop – Veel redenen in het leven maken ons spelen met het idee van de verkoop van het flatgebouw. Vooral op oudere leeftijd. Is het minder geschikt voor seniorenwoningen, moeilijk te bereiken of gewoon te groot en te duur? Is een verhuizing in verband met werk aan de orde of is de flat te klein geworden voor het gezin? Lukinski ondersteunt u vakkundig en betrouwbaar bij de verkoop van uw woning. Gebruik onze online service en ontvang een taxatie van uw woning.

Huis verkopen

Een huis verkopen – Eengezinswoningen worden gekenmerkt door het feit dat zij slechts door één gezin, één echtpaar of één alleenwonende persoon worden bewoond. Ze hebben een tuin die ook eigendom is van de eigenaar. Niet alle vrijstaande huizen worden bewoond door hun eigenaars. Er is ook de mogelijkheid om een vrijstaand huis met tuin te huren. In bijna alle federale staten zijn eengezinswoningen zeer populair als vorm van huisvesting. De vraag op de vastgoedmarkt is navenant hoog.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.