Loan-to-value ratio voor een lening

Kredietlimiet – Bij de aankoop van een onroerend goed door middel van een lening stelt de bank een bepaalde limiet vast tot welke zij leningen mag verstrekken. De daarin vervatte leenwaarde beschermt de bank voor het geval dat de leningnemer niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en het eigendom moet worden verkocht of, indien nodig, in beslag genomen. De leningslimiet wordt door elke bank afzonderlijk vastgesteld, maar in de regel bedraagt de limiet 80 procent van de hypotheekwaarde.

Loan-to-value ratio in een oogopslag: Maximumkader voor de toe te kennen leningen

  • De bank bepaalt de kredietlimiet
  • Elke bank stelt de limiet afzonderlijk in
  • In de regel bedraagt de limiet 80 procent van de hypotheekwaarde.

Terug naar de Wiki: Onroerend goed