Echtscheidingsconvenant: grenzen, inhoud en juiste vorm

Echtscheidingsconvenant – Als een echtscheiding niet meer kan worden vermeden, moet zij ten minste in der minne tussen de beide echtgenoten worden geregeld. Een minnelijke echtscheiding is voor alle betrokken partijen het eenvoudigst en het voordeligst. Een echtscheidingsconvenant helpt om een echtscheiding met wederzijdse instemming zo ongecompliceerd mogelijk te maken en regelt van tevoren alle belangrijke kwesties in verband met een echtscheiding. Meestal gaat het om alimentatievorderingen, de verdeling van de goederen en de voogdij over de gemeenschappelijke kinderen. Terug naar de gids: Echtscheiding en onroerend goed.

Echtscheidingen met wederzijdse instemming – de echtscheidingsovereenkomst maakt het mogelijk

Conflictueuze echtscheidingen leiden vaak tot ongewenste resultaten en problemen in gezinnen. Vooral wanneer er gemeenschappelijke kinderen in het spel zijn, is het waarschijnlijk voor iedereen voordelig om het onaangename onderwerp van de echtscheiding snel en zonder complicaties te regelen. Consensuele scheidingen met een echtscheidingsconvenant helpen en regelen alle belangrijke kwesties van tevoren. Maar wat zijn de grenzen van deze overeenkomsten, wat kunnen zij regelen en welke vorm hebben zij nodig?

De belangrijkste in een oogopslag:

 • In de echtscheidingsconvenant wordt getracht alle mogelijke geschilpunten voorafgaand aan de echtscheiding te regelen, om de echtscheiding zo eenvoudig mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om alimentatie, de voogdij over de gemeenschappelijke kinderen, de procedure met de gemeenschappelijke goederen of ook de voortzetting van de gemeenschappelijke familienaam.
 • Voor een echtscheidingsconvenant is niet principieel een bepaalde vorm vereist, maar het verdient aanbeveling dat het bij een notaris wordt verleden of bij de rechtbank wordt geregistreerd, omdat beide als bewijs kunnen dienen in geval van een geschil.
 • Van de voordelen kan vooral gebruik worden gemaakt door echtparen die een minnelijke echtscheiding wensen. Echtscheidingsovereenkomsten zijn echter niet geschikt voor betwiste echtscheidingen of echtscheidingen die slechts door één echtgenoot worden gewenst
 • De overeenkomst over de gevolgen van de echtscheiding mag geen van beide echtgenoten op onredelijke wijze benadelen en is onderworpen aan een rechterlijke toetsing van de inhoud ervan, waarbij dergelijke bepalingen onverbindend kunnen worden verklaard

De inhoud – dit kan worden geregeld in een echtscheidingsconvenant

Alle aangelegenheden betreffende het huwelijk en de echtscheiding kunnen in een echtscheidingsconvenant worden geregeld. In het algemeen wordt in deze overeenkomst geregeld hoe na de echtscheiding moet worden omgegaan met gemeenschappelijke bezittingen, gemeenschappelijke kinderen of soortgelijke zaken. Getracht wordt alle punten die normaliter tijdens de echtscheiding worden geregeld, vooraf te verduidelijken om de echtscheiding zo eenvoudig mogelijk te maken. Een overeenkomst na de echtscheiding omvat daarom zaken als alimentatie. Hier kunnen zowel de alimentatie voor de periode van de scheiding tot de echtscheiding als de partneralimentatie voor de periode na de echtscheiding worden geregeld.

De echtscheidingsovereenkomst regelt ook het gezag over de gemeenschappelijke kinderen, hun onderhoud en, indien nodig, het omgangsrecht voor de niet-verzorgende ouder. Bovendien wordt in de echtscheidingsovereenkomst vastgelegd hoe met de gemeenschappelijke bezittingen, zoals de gezamenlijke woning of inboedel, moet worden omgegaan. Andere mogelijke punten van een echtscheidingsconvenant zijn de afspraken over de verevening van de winsten, de uitsluiting van het wettelijke huwelijksvermogensstelsel van de gemeenschap van winsten en de afspraken over de scheiding van goederen, de afstand van het recht op een erfenis en het recht op een verplichte portie en de voortzetting van de gemeenschappelijke geslachtsnaam.

 • De echtscheidingsovereenkomst probeert alle mogelijke geschilpunten voorafgaand aan de echtscheiding te regelen om de echtscheiding zo eenvoudig mogelijk te maken
 • De mogelijke aspecten van een echtscheidingsconvenant zijn bijvoorbeeld alimentatie, voogdij over de gezamenlijke kinderen, de procedure met het gemeenschappelijk vermogen of ook de voortzetting van de gezamenlijke familienaam.

De vorm – deze moet in acht worden genomen

Een echtscheidingsconvenant is alleen rechtsgeldig en bindend als het een bepaalde vorm heeft. Een mondelinge of onderhandse echtscheidingsovereenkomst is slechts geldig zolang er geen geschil is. Indien de verklaringen in de echtscheiding niet overeenstemmen met het document, kan het niet als zodanig worden gebruikt. Als u besluit een echtscheidingsconvenant op te stellen, is het altijd raadzaam dit notarieel te laten vastleggen. Hierdoor wordt de overeenkomst juridisch bindend voor beide partijen en kan zij als bewijs worden gebruikt in geval van een geschil. Een notariële echtscheidingsovereenkomst is daarom de hoeksteen voor een snelle en minnelijke echtscheiding.

Een andere mogelijkheid is dat de echtscheidingsovereenkomst door de rechter tijdens een zitting mondeling wordt vastgelegd. Dit alternatief is ook juridisch bindend en garandeert de geldigheid ervan voor de rechter. In geval van twijfel kunnen beide documenten worden gebruikt voor gedwongen tenuitvoerlegging tegen de echtgenoot, bv. om partneralimentatie te innen.

 • Een echtscheidingsovereenkomst behoeft geen bepaalde vorm en kan mondeling, onder vier ogen, notarieel worden gesloten of ter terechtzitting mondeling worden vastgelegd.
 • Notariële verlijding door een notaris of registratie in een rechtbank wordt aanbevolen, omdat beide als bewijs kunnen worden gebruikt in geval van een geschil.

De voor- en nadelen – een echtscheiding met wederzijdse instemming

De voordelen van een echtscheidingsconvenant liggen voor de hand. De wet geeft echtgenoten in deze overeenkomsten veel speelruimte om alle kwesties in verband met de echtscheiding onderling in der minne te schikken. Het is dus mogelijk de goederen zo eerlijk mogelijk tussen hen te verdelen, de alimentatievordering of zelfs de voogdij zelf vast te stellen en zo de weg vrij te maken voor een spanningsvrije en zo objectief mogelijke manier van omgaan met elkaar. Dit is met name van belang voor gemeenschappelijke kinderen, die bij een omstreden echtscheiding vaak in een loyaliteitsconflict terechtkomen, wat vaak tot spanningen in het gezin leidt. Het voordeel van een minnelijke scheiding zijn ook de lage gerechts- en advocaatkosten. Conflictueuze echtscheidingen vergen meer tijd, meer advocaten en dus meer kosten. Om dit te voorkomen en om onaangename geschillen met de echtgenoot te vermijden, kan een echtscheidingsovereenkomst de echtscheiding met wederzijdse instemming eenvoudig en ongecompliceerd maken.

Er zijn nauwelijks nadelen verbonden aan een echtscheidingsconvenant. Men moet echter altijd voor ogen houden dat er ook bij het opstellen van een echtscheidingsovereenkomst geschillen en onenigheid kunnen ontstaan. Vooral bij huwelijken die ongelukkig uit elkaar gaan of waarbij slechts één partij wil scheiden, kan een echtscheidingsconvenant vaak niet helpen. Deze overeenkomsten veronderstellen dat beide partners bereid zijn om echtscheidingskwesties in onderling overleg te bespreken en niet alleen bereid zijn om concessies te doen, maar ook om concessies te doen.

 • Van de voordelen kan vooral gebruik worden gemaakt door echtparen die een minnelijke echtscheiding wensen
 • Door middel van de echtscheidingsovereenkomst kunnen alle kwesties in verband met een echtscheiding privé worden verduidelijkt
 • Echtscheidingsovereenkomsten zijn echter niet geschikt voor betwiste echtscheidingen of echtscheidingen die slechts door één echtgenoot worden gewenst

De grenzen – onredelijk nadeel voor één echtgenoot

Een echtscheidingsconvenant heeft ook grenzen. Het mag weliswaar alles regelen wat met de echtscheiding te maken heeft, maar het mag geen van beide echtgenoten op onredelijke wijze benadelen. De overeenkomst is derhalve onderworpen aan een rechterlijke toetsing van de inhoud ervan en kan ongeldig worden verklaard indien de bepalingen onredelijk zijn. Welke bepalingen onwerkzaam zijn, wordt in een individueel geval door de rechter bepaald. Een onredelijke benadeling van een echtgenoot wordt bijvoorbeeld verondersteld indien hij of zij als gevolg van de overeenkomst naar verwachting afhankelijk zal zijn van sociale bijstand, of indien bijvoorbeeld het ouderlijk gezag en het omgangsrecht worden gecommercialiseerd, d.w.z. dat het omgangsrecht afhankelijk zou worden gemaakt van financiële voordelen. Met deze beperkingen is er geen precies richtsnoer over welke scenario’s kunnen leiden tot een onverbindend verklaarde overeenkomst, aangezien deze altijd afhangen van de respectieve situatie en worden beslist door de respectieve bevoegde rechter.

 • De overeenkomst over de gevolgen van de echtscheiding mag één van de echtgenoten niet op onredelijke wijze benadelen.
 • Dergelijke verordeningen kunnen door de rechter ongeldig worden verklaard
 • De echtscheidingsovereenkomst is onderworpen aan een rechterlijke toetsing van de inhoud ervan

Echtscheiding: gids, hulp en tips

Echtscheiding is ingewikkeld, dat is waar. Maar je bent niet alleen! Veel mensen gaan scheiden en de meesten vinden altijd een goede oplossing. Slechts een klein percentage eindigt met vechten. Zodat u zich goed kunt voorbereiden, vindt u hier onze kleine gidsen en tips over echtscheiding, familie, geld en onroerend goed.