Echtscheidingsprocedure: echtscheidingsverzoek, pensioenverevening en echtscheidingsdatum

Echtscheidingsprocedure – verzoekschrift, pensioenverevening en data… Het verloop van een echtscheiding hangt in grote mate af van de vraag of het om een minnelijke dan wel een betwisting gaat. Echtscheidingen met wederzijdse instemming kunnen bij de familierechtbank binnen enkele minuten definitief worden, terwijl echtscheidingen bij betwisting vaak maanden aanslepen. U kunt hier lezen met welke zaken u rekening moet houden en hoe de echtscheiding zo soepel mogelijk kan verlopen. Terug naar de gids: Echtscheiding en onroerend goed.

De echtscheidingsprocedure – stap voor stap naar echtscheiding

Een echtscheiding bestaat uit vele belangrijke stappen. Van het scheidingsjaar tot het echtscheidingsverzoek en de pensioenverevening tot de definitieve echtscheidingsdatum. Bij al deze stappen zijn er belangrijke zaken waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de juiste juridische bijstand, de juiste vorm van aanvragen en formulieren, om een vlotte en snelle echtscheiding mogelijk te maken.

  • Tip! Onze gids voor uw scheiding: Verkoop van uw huis en appartement in geval van scheiding

Minnelijke of betwistbare – de eerste vraag over echtscheiding

De familierechtbank beslist in het algemeen of een echtscheiding minnelijk of betwistbaar is. Indien de echtscheiding in der minne wordt geschikt tussen de twee echtgenoten, is de echtscheidingsprocedure zeer eenvoudig. Als het scheidingsjaar is voltooid, moet alleen nog worden beslist over de echtscheiding en de pensioenverevening, die meestal ambtshalve wordt uitgevoerd. In zo’n geval volstaat één advocaat voor beide echtgenoten, wat enorme scheidingskosten bespaart. Vaak is zelfs een echtscheiding online mogelijk voor de echtgenoten, waardoor de benodigde tijd tot een minimum wordt beperkt en de kosten laag blijven. Een minnelijke echtscheiding kan aanzienlijk worden vergemakkelijkt door een echtscheidingsconvenant dat door de echtgenoten in de loop van het scheidingsjaar wordt opgesteld.

In geval van een betwiste echtscheiding zijn beide echtgenoten verplicht zich door hun eigen advocaat te laten vertegenwoordigen. Dit verhoogt de echtscheidingskosten voor beide partijen enorm. De procedure bij betwiste echtscheidingen duurt meestal langer dan die bij minnelijke echtscheidingen en brengt hogere kosten mee.

  • Minnelijke echtscheidingen duren korter en kosten minder
  • Conflictueuze echtscheidingen slepen vaak lang aan en kunnen zeer zenuwslopend zijn

Echtscheidingsverzoek – indienen bij het kantoor en een verklaring afleggen

Ongeacht of een echtscheiding in der minne dan wel in der minne verloopt, dient de verzoeker, dat wil zeggen de echtgenoot die de echtscheiding wenst of zijn of haar advocatenkantoor, het verzoek tot echtscheiding in bij de bevoegde familierechtbank na het verstrijken van het scheidingsjaar. Uit deze aanvraag blijkt of de echtscheiding omstreden of minnelijk is. Indien de echtscheiding wordt betwist op grond van de gevolgen ervan (met uitzondering van de pensioenverevening), worden samen met het echtscheidingsverzoek ook verdere verzoeken betreffende bijvoorbeeld alimentatie ingediend.

In de volgende stap betekent de rechtbank het echtscheidingsverzoek en, indien van toepassing, de verzoekschriften over de daaropvolgende zaken formeel aan de andere echtgenoot, dat wil zeggen de verweerder. Bij minnelijke echtscheidingen is het nu aan de verweerder om de rechter ervan in kennis te stellen dat de gegevens in het verzoekschrift juist zijn en te verklaren dat hij of zij met de scheiding zal instemmen. In geval van betwiste echtscheidingen neemt de advocaat van de verweerder gewoonlijk een standpunt in over het echtscheidingsverzoek en de daaropvolgende zaken.

  • Het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend door de verzoeker, d.w.z. de echtgenoot die wenst te scheiden
  • In geval van betwiste echtscheidingen worden samen met het verzoekschrift tot echtscheiding ook verdere verzoekschriften over latere zaken ingediend

De aanpassing van de pensioenrechten – de rechtbank beslist

Bij de meeste echtscheidingen moet de verevening van de pensioenen door de familierechtbank worden uitgevoerd. Het regelt de rechten op en de vooruitzichten voor pensioenuitkeringen wegens ouderdom of verminderde verdiencapaciteit die de echtgenoten tijdens het huwelijk hebben verworven. Huwelijken tot drie jaar moeten pensioenverevening aanvragen, alle andere kunnen dit bij de notaris uitsluiten of nader structureren. In geval van een dergelijke verevening moeten de echtgenoten de door de rechtbank voorgeschreven formulieren invullen, deze ondertekenen en binnen een bepaalde termijn aan de familierechtbank toezenden. De rechtbank zendt deze formulieren vervolgens naar de pensioenuitvoerders om duidelijkheid te krijgen over de aanspraken op pensioen die tijdens het huwelijk zijn ontstaan.

Bij minnelijke echtscheidingen wordt de echtscheidingsdatum overeengekomen nadat de formulieren zijn ontvangen. Bij betwiste echtscheidingen moeten de latere zaken vooraf worden opgehelderd, anders kan de echtscheidingsdatum steeds verder worden uitgesteld.

  • De aanpassing van de pensioenrechten regelt het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd
  • Met de hulp van een notaris kan de pensioenverevening worden uitgesloten of nader worden uitgewerkt

De echtscheidingszitting – dit is hoe de echtscheiding verloopt

Indien de datum van de echtscheiding wordt bepaald door het familierecht, moeten de echtgenoten voor de rechter verschijnen met hun wettelijke vertegenwoordigers in het geval van betwiste echtscheidingen of met een gemeenschappelijke raadsman in het geval van minnelijke echtscheidingen.

De echtscheidingszitting begint met de zogenaamde oproep ten gronde, waarbij de partijen en de advocaten in de rechtszaal worden uitgenodigd en het publiek van de procedure wordt uitgesloten. Eerst worden de persoonsgegevens gecontroleerd en wordt een blik geworpen op de huwelijksakte. Vervolgens verduidelijkt de rechter het verstrijken van het scheidingsjaar en vraagt hij of beide echtgenoten het partnerschap en het huwelijksleven als mislukt beschouwen. Indien een van de partijen er niet van overtuigd is dat het huwelijk is beëindigd, vraagt de rechter waarom en onderzoekt hij de grond van de zaak. Indien echter geen succesvolle verzoeningspogingen of tegenstrijdig gedrag van de zijde van de verzoeker kan worden aangetoond, kan de echtscheiding definitief worden. Ten slotte worden de pensioenverevening en de daaruit voortvloeiende kwesties bij betwiste echtscheidingen besproken. Zodra alle relevante punten zijn opgehelderd, wordt de echtscheidingsbeschikking uitgevaardigd.
Daartoe wordt het publiek opnieuw bijeengeroepen en maakt de rechter de beschikking bekend, zowel over de echtscheiding als over eventuele daaruit voortvloeiende kwesties. Met deze stap is de scheiding definitief.

  • De echtscheidingszitting wordt achter gesloten deuren gehouden.
  • De aanpassing van de pensioenrechten en de daaruit voortvloeiende aangelegenheden worden hier door de rechter besproken en de echtscheidingsbeschikking wordt uitgesproken.

Echtscheidingsprocedure – Verklaring van de advocaat

De belangrijkste vragen over het scheidingsproces

Er zijn veel belangrijke dingen te overwegen als het gaat om het echtscheidingsproces. Om ervoor te zorgen dat er voor u geen onbeantwoorde vragen overblijven, beantwoorden de experts van Lukinski alle belangrijke vragen over het onderwerp echtscheiding.

Wat betekent wettelijk gescheiden?

Wanneer twee mensen wettelijk gescheiden zijn, is het huwelijk ontbonden en wordt de echtscheiding door de wet erkend. Het huwelijk tussen deze twee personen is dus niet langer rechtsgeldig, d.w.z. bestaat niet meer.

Hoeveel kost een minnelijke scheiding?

De kosten van een echtscheiding zijn altijd afhankelijk van de proceswaarde, die door de rechter wordt bepaald. Dit wordt onder meer berekend aan de hand van het inkomen en het vermogen van de echtgenoten. Het is derhalve niet mogelijk een algemene uitspraak te doen over de kosten.

Hoe lang duurt het om de aanpassing van de pensioenrechten te verwerken?

Een echtscheiding waarbij de pensioenverevening achterwege wordt gelaten, duurt gewoonlijk niet langer dan vier maanden. Echtscheidingen waarbij pensioenverevening wordt toegepast, nemen tussen vijf en negen maanden in beslag.

Hoe lang duurt een minnelijke scheiding in Duitsland?

Echtscheidingen met wederzijdse instemming nemen gewoonlijk vier tot zes maanden in beslag met pensioenverevening. De duur varieert echter van geval tot geval.

Wat is pensioenverevening bij een echtscheiding?

De pensioenverevening regelt de rechten en vooruitzichten op een pensioen wegens ouderdom of verminderde verdiencapaciteit die de echtgenoten tijdens het huwelijk hebben verworven. In het kort, het pensioen.

Echtscheiding: gids, hulp en tips

Echtscheiding is ingewikkeld, dat is waar. Maar je bent niet alleen! Veel mensen gaan scheiden en de meerderheid vindt altijd een goede oplossing. Slechts een klein percentage eindigt met vechten. Zodat u zich goed kunt voorbereiden, vindt u hier onze kleine gidsen en tips over echtscheiding, familie, geld en onroerend goed.