Hernieuwbare energie – de mogelijkheden voor uw huis

Hernieuwbare energie is een belangrijk onderwerp, vooral onder eigenaars van onroerend goed. Omdat zij hernieuwbare energie kunnen gebruiken om hun eigen energiekosten te drukken en tegelijk kunnen bijdragen tot de bescherming van het klimaat. Maar waar moet allemaal rekening mee worden gehouden en waar kan het best worden begonnen?

Stroom- en warmteopwekking uit hernieuwbare energiebronnen – vrijwel onbeperkt beschikbaar

Regeneratieve, hernieuwbare of alternatieve energiebronnen doen hun vele namen zeker eer aan. Want hun beste eigenschap is dat zij vrijwel oneindig beschikbaar zijn of zichzelf in betrekkelijk korte tijd vernieuwen. Hierdoor hebben zij een grote voorsprong op hun concurrenten zoals olie, aardgas of steenkool. Hernieuwbare energiebronnen zijn dus de toekomst en de manier om de nu nog overheersende fossiele energiebronnen of kernenergie tegen te gaan. De alternatieve energieën bieden een geweldig alternatief en zijn groen als extra pluspunt, zodat ze ons milieu niet schaden.

  • Kernfact 1 – Hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- of windenergie, leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat, maar vergen een relatief hoge initiële investering voor de installatie van het systeem.
  • Sleutelfactor2 – de aanpassing of installatie van systemen voor hernieuwbare energie wordt door de staat gesubsidieerd en kan gemakkelijk worden gefinancierd met gunstige rentetarieven.

Hernieuwbare energie – wat zijn de verschillende vormen?

Eigenaars van onroerend goed hebben verschillende mogelijkheden om elektriciteit en warmte op te wekken met behulp van regeneratieve energiebronnen. De bekendste is waarschijnlijk de opwekking van energie door middel van zonne-energie. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen fotovoltaïsche en thermische zonne-energie. Fotovoltaïsche energie wordt gebruikt om zonlicht om te zetten in elektriciteit, terwijl thermische zonne-energie wordt gebruikt om zonne-energie om te zetten in warmte. Leer hier meer over het opwekken van energie uit zonlicht: “Zonne-energie voor huiseigenaren”. Een andere manier om energie op te wekken is met behulp van windenergie. Een windturbine gebruikt de lift van de wind om er energie uit op te wekken.

Een vrij onbekende methode is de opwekking van energie uit biomassa. Dit gebeurt in de vorm van hout, energiegewassen, maar ook reststoffen zoals organisch afval, vloeibare mest of stro. Opgeslagen zonne-energie wordt ook omgezet in warmte, elektriciteit of brandstof in biomassacentrales. Wat de meeste mensen niet weten, is dat deze vorm van hernieuwbare energie ook pelletverwarming omvat. De laatste vorm van alternatieve energie is de warmtepomp. Deze transporteert warmte uit de grond en wekt zo elektriciteit op. Maar warm water kan ook worden geleverd door een warmtepomp. Vandaag de dag zijn er dus al vele vormen die nog relatief onbekend zijn en die de toekomst van de energieproductie zouden kunnen bieden.

Eigenaars van gebouwen – hernieuwbare energiebronnen voor warmteopwekking zijn verplicht

De wet inzake warmte uit hernieuwbare energiebronnen (EEWärmeG) is van toepassing op bouwers van nieuwe gebouwen. Daarin staat dat een evenredig gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor warmteopwekking verplicht is. Hoewel deze moeten worden gebruikt, hebben hernieuwbare energiebronnen ook veel voordelen voor bouwers. Het gebruik van alternatieve energiebronnen maakt bouwers onafhankelijk van stijgende energiekosten en grote energiebedrijven. Over sommige beslissingen moet echter goed van tevoren worden nagedacht. Aangezien hernieuwbare energiebronnen niet altijd constant beschikbaar zijn, moeten verschillende energiebronnen worden overwogen om de hernieuwbare energiebronnen aan te vullen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat hernieuwbare energie moet worden gebruikt om warmte op te wekken en dat het dus zinvol is om hernieuwbare energie ook te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Uiteraard moeten al deze punten ook vanuit financieel oogpunt worden bezien en zijn er een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Afhankelijk van de regeneratieve energie waartoe de eigenaar van het onroerend goed besluit, zijn er verschillende technische systemen waarin moet worden geïnvesteerd.

Subsidies voor regeneratieve energie – Overheidssubsidies voor eigenaars van onroerend goed

De omschakeling van een onroerend goed op hernieuwbare energie kan op verschillende manieren worden gefinancierd. Alle verbouwingen die het bedrag van 50.000 € overschrijden, kunnen worden gefinancierd met een bouwlening. Tal van aanbieders bieden verschillende voorwaarden voor het afsluiten van een bouwlening. Als het bedrag lager is dan 50.000 euro, kan het project door de eigenaar worden gefinancierd via een lening op afbetaling.

De staat steunt echter ook eigenaars van onroerend goed die willen overschakelen op hernieuwbare energiebronnen met diverse financieringsprogramma’s. De federale ontwikkelingsbank, de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), steunt particulieren en ondernemingen door deze gunstige rentevoeten aan te bieden voor een KfW-lening. Verdeeld over verschillende financieringsprogramma’s kunnen eigenaars van onroerend goed of zelfs bouwers op die manier gebruik maken van een gunstige financiering voor de bouw van hernieuwbare energie. De wet inzake hernieuwbare energiebronnen voorziet echter ook in een gegarandeerd teruglevertarief zolang elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen door landeigenaren aan het openbare net wordt geleverd. Dit creëert een kleine bron van extra inkomsten voor eigenaars van onroerend goed. Maar voorzichtigheid is hier geboden! Dit kan voor particulieren al snel uitmonden in een belastingval. Leer meer over dit onderwerp in ons artikel over zonne-energie!

Voor- en nadelen – hernieuwbare energiebronnen in één oogopslag

Het bouwen van een huis met hernieuwbare energiebronnen of zelfs het verbouwen van de woning om hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, brengt enkele voordelen met zich mee voor de eigenaars:

  • U beschermt het milieu en levert een bijdrage aan de klimaatbescherming
  • Zij zijn onafhankelijk van de stijgende energiekosten en steunen de grote energiebedrijven niet
  • Financiering wordt u gemakkelijk gemaakt dankzij financiering door KfW
  • Het feed-in tarief kan voor u een maandelijks extra inkomen worden

Natuurlijk heeft elke kant ook zijn nadelen, en daarom moeten eigenaars en bouwers van onroerend goed goed goed nadenken voordat zij voor hernieuwbare energie kiezen – per slot van rekening moeten altijd beide kanten worden bekeken:

  • De investering voor de installatie van de technische uitrusting wordt gedaan en is niet noodzakelijkerwijs gunstig
  • De output van hernieuwbare energiebronnen kan aan schommelingen onderhevig zijn
  • Sommige installaties voor hernieuwbare energie kunnen natuurbehoud inhouden
  • De beschikbaarheid kan soms beperkt zijn

Hernieuwbare energie in Duitsland – ommekeer in de energievoorziening en de doelstellingen

Onder de noemer “energietransitie” wordt in Duitsland al enkele jaren gewerkt aan de overschakeling op hernieuwbare energiebronnen. De Wet Hernieuwbare Energiebronnen (EEG), die sinds 2000 bestaat, regelt de bevordering van groene stroom in Duitsland. Deze wet heeft een grote verandering teweeggebracht, vooral op het gebied van de elektriciteitsproductie. Als gevolg daarvan is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het brutoverbruik veranderd van 6 procent in 2000 tot 29 procent in 2016. Kleinere vorderingen worden gemaakt in de automobielsector. Elektrische auto’s zijn een bekend onderwerp, maar elektrische auto’s die rijden op elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zijn tot dusver de enige optie en er zijn nog geen alternatieven. Er moet hier nog veel werk worden verzet om alle auto’s in de toekomst op hernieuwbare energie te laten rijden. Ook op het gebied van verwarming is er weinig vooruitgang geboekt. De meeste gebouwen in Duitsland worden nog steeds verwarmd met fossiele brandstoffen; alleen voor nieuwe gebouwen zijn er nu regels en voorschriften die hernieuwbare energie voorschrijven.

De huidige klimaatdoelstelling van Duitsland is om tegen 2020 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Of dit doel zal worden bereikt en of een volledige overschakeling op hernieuwbare energiebronnen in de toekomst mogelijk is, staat nog in de sterren geschreven. Het enige dat we zeker weten is dat het onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen zal worden voortgezet en dat de EEG-vereiste een stap in de goede richting is.