Documenten voor de verkoop: Waar haal je wat vandaan? Een huis, appartement & grond verkopen

Wil je je huis, appartement of grond verkopen? In lijn met de nieuwe Immo Tools(Checklist verkoop appartement, Checklist verkoop appartement en Checklist verkoop grond) in onze Real Estate App, wilde ik vanavond de vraag beantwoorden: Welke documenten heb je nodig bij de verkoop en waar haal je die?

De belangrijkste documenten bij de verkoop van onroerend goed

Voor een soepel en succesvol verkoopproces is het belangrijk om zorgvuldig alle relevante documenten en verkoopdocumenten te verzamelen. Door vooraf de nodige informatie te verstrekken, kunnen potentiële kopers en hun makelaars gemakkelijker inzicht krijgen in de woning en weloverwogen beslissingen nemen. Hieronder vind je een overzicht van belangrijke documenten die je zullen helpen om je verkoop sneller en succesvoller af te ronden.

Allereerst hebben we een overzicht samengesteld van de belangrijkste documenten voor de verkoop van onroerend goed.

Tip! Aan het einde vind je mijn documentenchecklists voor huis, flat & onroerend goed. Hier kun je snel zien welke documenten je nodig hebt en wanneer.

Alles wat belangrijk is in één oogopslag:

Term Zeer kort uitgelegd Hoe kom je eraan?
Landinrichtingsplan Stedenbouwkundig plan voor landgebruik Gemeentelijke of lokale overheid
Ontwikkelingsplan Bepalingen voor de ontwikkeling van percelen Gemeentelijke of lokale overheid
Onroerend goed kaart / kadastrale kaart Topografische kaart met eigendomsgrenzen Kadastrale of landmeetkundige bureaus
Huidig uittreksel uit het kadaster Informatie over landeigendom Kadaster of notariskantoor
Verontreinigde locaties / Register verontreinigde locaties Bodem- of waterverontreiniging Milieu-autoriteiten
Gebouwen Publiekrechtelijke verplichtingen inzake onroerend goed Bouwinstantie of gemeentebestuur
Index Documentatie van de juiste levering Ontwikkelaar of projectontwikkelaar
Zuivering van pandrechten op onroerend goed Beslag op een eigendom Kadaster of kadaster
Aankondiging onroerendgoedbelasting Officieel bericht voor onroerendgoedbelasting Belastingdienst of belastingkantoor
Buiten- en luchtfotografie Visuele weergave van een woning Landmeetkundige bureaus of dienstverleners
Plattegrond Tekening van de kamerindeling Eigenaren, architecten, stedenbouwkundige bureaus

Landinrichtingsplan

Wat is het? Het bestemmingsplan is een stedenbouwkundig instrument dat het beoogde gebruik van land in een gemeente weergeeft. Het bepaalt welke gebieden bestemd zijn voor woongebieden, commerciële gebieden, groene ruimten, verkeersroutes, enz. en dient als basis voor verdere ontwikkelingsplanning.

Waar kun je het krijgen? Het bestemmingsplan wordt bewaard door het verantwoordelijke stads- of gemeentebestuur. Je kunt het daar inzien of er kopieën van krijgen.

Ontwikkelingsplan

Wat is het? Het bestemmingsplan is een juridisch plan dat bepalingen bevat over de manier waarop grond mag worden bebouwd. Er staat precies in welke gebouwen er op een stuk grond mogen komen, hoe hoog ze mogen zijn, welke afstanden in acht moeten worden genomen en welk gebruik is toegestaan. Het bestemmingsplan is bindend en moet worden nageleefd bij bouwprojecten.

Hoe kom je eraan? Het bestemmingsplan wordt opgesteld en bijgehouden door het bevoegde stads- of gemeentebestuur. Je kunt het daar inzien of een kopie krijgen.

Onroerend goed kaart / kadastrale kaart

Wat is het? De vastgoedkaart of kadastrale kaart is een topografische kaart met de grenzen van percelen, hun oppervlakte en, indien van toepassing, andere informatie. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de geografische locatie en omvang van eigendommen en is belangrijk voor vragen over eigendom, grondgebruik en landmetingen.

Hoe kom je eraan? De vastgoedkaart of kadastrale kaart wordt bewaard bij de kadastrale kantoren of landmeetkundige kantoren. Je kunt hem daar bekijken of er kopieën van krijgen.

Huidig uittreksel uit het kadaster

Wat is het? Het huidige kadastrale uittreksel is een document dat informatie bevat over eigendom, bezwaringen en rechten op een onroerend goed. Het geeft informatie over de huidige eigenaar, eventuele grondlasten, hypotheken, erfdienstbaarheden of andere beperkingen die het eigendom bezwaren. Het kadastrale uittreksel dient als bewijs van eigendom en eventuele rechten van derden.

Waar kun je het krijgen? Het huidige kadastrale uittreksel kan worden aangevraagd bij het lokale kadaster- of notariskantoor. De overeenkomstige inschrijvingen in het kadaster worden daar bewaard en men ontvangt een gewaarmerkt afschrift van het uittreksel.

Verontreinigde locaties / Register verontreinigde locaties

Wat is het? Verontreinigde locaties zijn bodem- of waterverontreinigingen die zijn ontstaan door eerder gebruik en die een potentieel gevaar vormen voor het milieu. De

Het register van verontreinigde locaties is een officiële lijst waarin dergelijke verontreinigde locaties worden geregistreerd. Het geeft informatie over bekende locaties van verontreinigde locaties en dient als basis voor saneringsmaatregelen en milieubescherming.

Waar kun je het vinden? Het register van verontreinigde locaties wordt bijgehouden door de milieuautoriteiten. Daar kun je informatie krijgen over bekende verontreinigde locaties of het register bekijken.

Gebouwen

Wat zijn het? Bouwbeslagen zijn publiekrechtelijke verplichtingen die op een stuk grond rusten en bepaalde bouwmaatregelen of gebruiksbeperkingen voorschrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het aanhouden van grensafstanden, het ontwerp van toegangswegen of de aansluiting op nutsleidingen. Bouwsubligaties zijn bindend en moeten worden nageleefd bij bouwprojecten.

Waar kun je die krijgen? De bevoegde bouwautoriteit of het gemeentebestuur kan informatie verstrekken over bestaande lasten op gebouwen. De relevante gegevens worden daar bewaard en je kunt ze inzien of er kopieën van krijgen.

Index

Wat is het? Het bewijs van ontwikkeling documenteert dat een eigendom correct is aangesloten op het openbare nutsnetwerk (bv. water, elektriciteit, wegen). Het bevat informatie over of en hoe het onroerend goed is ontwikkeld met de nodige infrastructuur en of aan alle specificaties en vereisten is voldaan.

Hoe kom je eraan? Het bewijs van ontwikkeling wordt meestal geleverd door de ontwikkelaar. Zij kunnen informatie geven over de ontwikkelingssituatie van het pand en het bewijs dienovereenkomstig afgeven.

Zuivering van pandrechten op onroerend goed

Wat zijn het? Bezwaringen op onroerend goed zijn lasten op een onroerend goed, bijvoorbeeld in de vorm van hypotheken of grondlasten. Ze dienen als zekerheid voor leningen of andere vorderingen en worden ingeschreven in het kadaster. Belastingen op onroerend goed kunnen het eigendom en de vrijheid om over het onroerend goed te beschikken, beperken.

Hoe kom je hieraan? Informatie over hypotheken die moeten worden afgelost, is te vinden in het kadaster of bij het bevoegde kantoor van het kadaster. De relevante inschrijvingen worden daar bewaard en men kan er informatie of een gewaarmerkt afschrift krijgen.

Dit waren de belangrijkste documenten.

Gratis en online, mijn checklist voor de verkoop van je huis. Je hebt deze documenten nodig! Gewoon een van onze vastgoedtools.

Een huis verkopen: checklist

Verkoop flat: checklist

Verkoop van grond: checklist