Erfgoed

Dood, rouw, nalatenschap – Als dierbaren sterven, doet dat pijn, maar de belangrijke dingen moeten gedaan worden, want het leven gaat door. Ik heb zelf veel te maken gehad met het verlies van dierbaren vroeg in mijn twintiger jaren. Na de tweede of derde dood, ontwikkel je een zekere routine. Welke procedures moeten er gevolgd worden? Welke processen moeten op gang worden gebracht? Dit is precies de ervaring die ik doorgeef aan mijn cliënten. Vooral degenen die voor de eerste keer een geliefde hebben verloren.

Wettelijke erfopvolging, gemeenschap van erfgenamen – Na een overlijden rijst vaak de vraag hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. Indien de erflater een testament heeft nagelaten, is de regeling meestal duidelijk en zal zij worden uitgevoerd volgens de laatste wil van de erflater. Indien de erfenis echter volgens de wettelijke erfopvolging geschiedt, worden er vaak gemeenschappen van erfgenamen gevormd en rijzen er vele onbeantwoorde vragen.

Erfgenamen

Alles over het onderwerp erfenis.

Verkopen geërfd huis

Er zijn algemene vragen die ons bereiken, zoals “Wanneer kan ik een geërfd huis verkopen?” en in het bijzonder veel variaties rond één onderwerp: belastingen bij verkoop. Is de verkoop van een geërfd huis belastbaar? Hoe wordt een geërfd huis belast? Hoeveel bedraagt de successierechten op een huis? Voordat het geërfde huis kan worden verkocht, moet eerst worden besloten of de erfenis überhaupt zal worden aanvaard. Er zij op gewezen dat een nalatenschap slechts in haar geheel kan worden aanvaard. Niet alleen de grond en het eigendom worden verworven, maar ook de hypotheek en eventuele schulden worden door de erfgenaam overgenomen. Zo komen er niet alleen rechten, maar ook plichten op de erfgenaam. Je hebt zes weken om voor of tegen de erfenis te beslissen. Binnen deze periode moet u berekenen of het financieel rendabel is om de erfenis te aanvaarden.

 • Verkopen geërfd huis

Correct erven

De juiste manier om te erven – Het erfrecht blijkt telkens weer een uiterst ingewikkelde materie te zijn, die gepaard gaat met grote onzekerheid en onwetendheid bij veel betrokkenen. Als het onderwerp nalatenschap acuut wordt, is het dus altijd raadzaam een beroep te doen op deskundigen zoals notarissen, belastingadviseurs, makelaars en advocaten. Toch is het zinvol om u zelf in de materie in te lezen om tijd en geld te besparen. Wie het onderwerp nalatenschap met een zeker basisbegrip benadert, zal de vaktaal van de deskundigen beter begrijpen en zich met minder vrees in de erfeniskwestie storten.

 • Correct erven

Boedelinsolventie

Boedelinsolventie – Wanneer u zich bezighoudt met onroerend goed, komt u vaak woorden tegen die u niet onmiddellijk begrijpt. U bevindt zich plotseling in een situatie waarin u nog nooit bent geweest en hebt daarom vaak snel advies nodig. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over insolventie van een nalatenschap. Maak je geen zorgen over het opzoeken van onbekende woorden, maar wijd je aan onderwerpen die echt belangrijk voor je zijn.

 • Boedelinsolventie

Verplichte portie erfenis

Verplicht erfdeel – Het verplichte erfdeel is een belangrijk onderwerp voor onterfde familieleden, omdat zij toch bepaalde aanspraken op de nalatenschap hebben. Om hierop correct aanspraak te kunnen maken en aan de formaliteiten te voldoen, moet echter een aantal zaken in acht worden genomen. Het aandeel hangt altijd af van de andere erfgenamen en het bedrag van de nalatenschap.

In veel gezinnen zijn er conflicten die er vaak toe leiden dat ouders hun kinderen willen onterven. De ouders moeten deze wens in hun testament vastleggen. Veel gebruikelijker is echter de wens om de kinderen pas te onterven als beide echtgenoten dood zijn. Dit is mogelijk met het zogenaamde Berlijnse testament. De langstlevende echtgenoot is dus eerst de enige erfgenaam en pas na zijn of haar overlijden erven de gemeenschappelijke kinderen. Hier leest u welke alternatieven de wet biedt en hoe het verplichte deel wordt bepaald.

 • Verplichte portie erfenis

Wettelijke erfopvolging

Wettelijke erfopvolging, gemeenschap van erfgenamen – Na een overlijden rijst vaak de vraag hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. Indien de erflater een testament heeft nagelaten, is de regeling meestal duidelijk en zal zij worden uitgevoerd volgens de laatste wil van de erflater. Indien de erfenis echter volgens de wettelijke erfopvolging geschiedt, worden er vaak gemeenschappen van erfgenamen gevormd en rijzen er vele onbeantwoorde vragen.

 • Wettelijke erfopvolging

Enig erfgenaam van de nalatenschap

De enige erfgenaam is de persoon die als enige erfgenaam de gehele nalatenschap van een overledene ontvangt. Indien er echter verscheidene wettelijke erfgenamen zijn, wordt de erfgenaam de enige erfgenaam indien hij uitdrukkelijk als enige in het testament is vermeld. De aanvaarding van de erfenis brengt ook rechten en plichten mee. Enerzijds geldt het principe van “alles of niets”, d.w.z. de erfgenaam erft de volledige nalatenschap en kan niet zomaar zijn of haar deel kiezen, en anderzijds moeten successierechten worden betaald over de volledige geërfde nalatenschap.

 • Enig erfgenaam van de nalatenschap

Erfenisgeschil

Handleiding over het onderwerp van erfrechtelijke geschillen.

Erven / nalaten van schulden zonder kennis

Schulden erven – Een erfenis betekent niet in de eerste plaats rijkdom en nieuwe bezittingen. Een erfenis is vaak belast met schulden en betekent een grote verantwoordelijkheid voor de erfgenamen. Na het overlijden nemen de erfgenamen niet alleen de goederen, maar ook de rechten en verplichtingen van de overledene over. Indien dit schulden omvat, zijn de erfgenamen ook aansprakelijk voor deze schulden met hun privé-vermogen. Als er sprake is van een erfenis, moet de erfenis zorgvuldig worden onderzocht en gecontroleerd op schulden.

 • Schulden erven / nalaten

Afzien van erfenis

Kosten, termijnen en de belangrijkste tips – De nalatenschap kan door iedere erfgenaam worden afgekocht. Dit is met name van belang als de erfenis een te hoge schuld heeft of als bijvoorbeeld vervallen onroerend goed deel uitmaakt van de erfenis. Een disclaimer vereist echter bepaalde formulieren en termijnen die in acht moeten worden genomen. Nauwkeurige informatie over de bezittingen en schulden van de erflater is daarom van enorm belang. Het juiste advies is de sleutel tot succes in een dergelijk geval.

 • Afzien van erfenis

Ontbinding van de gemeenschap van erfgenamen

Het erven van een huis kan leiden tot talrijke geschillen binnen een gemeenschap van erfgenamen. Vooral als er verschillende ideeën zijn over hoe om te gaan met het eigendom. Een gemeenschap van erfgenamen zijn gewoonlijk de kinderen van de overledene. Dit is het geval als de overledene geen testament heeft nagelaten, omdat in dat geval de wettelijke erfopvolging van toepassing is.

 • Ontbinding van de gemeenschap van erfgenamen

Verdeling veiling in gemeenschap van erfgenamen

Gedeeltelijke verkoping in gemeenschap van erfgenamen – De gedeeltelijke verkoping is een bijzondere variant van de gedwongen verkoop en wordt gebruikt wanneer verschillende personen eigenaar zijn van een zaak. Vaak gaat het om een stuk grond of een onroerend goed dat wordt geveild en waarvan de opbrengst onder de eigenaars wordt verdeeld. Deze situatie doet zich vaak voor in gemeenschappen van erfgenamen wier nalatenschap een goed of grond omvat. In gemeenschap van erfgenamen delen de erfgenamen de eigendom van de goederen van de nalatenschap. Bijgevolg kan ieder over zijn eigen aandeel beschikken, maar over het gehele vermogen alleen in overeenstemming met de anderen.

Erfgenamen zonder testament

Erfenis zonder testament – Het erfrecht treedt in werking als er geen testament is. Hierin wordt geregeld wie na een overlijden het vermogen van de overledene ontvangt en hoe dat gebeurt. Er kunnen gemeenschappen van erfgenamen worden gevormd als er verschillende erfgenamen zijn en de nalatenschap in hun bezit overgaat. Gemeenschappen van erfgenamen worden automatisch gevormd na het overlijden van de overledene indien er verscheidene erfgenamen zijn. Zij moeten dan de nalatenschap onder elkaar verdelen en gezamenlijk beslissingen nemen over geërfde goederen, zoals onroerend goed. Als u zelf wilt bepalen welke familieleden welke goederen erven, moet u een testament opstellen en alles nauwkeurig regelen.

 • Erfgenamen zonder testament

Erven

Feiten over erfenissen.

Testament: vaststelling van de verdeling van de goederen

Testament – De verdeling van het vermogen van een overledene kan voor zijn overlijden worden vastgelegd in een schriftelijke verklaring, het testament. Iedereen kan een testament maken vanaf de leeftijd van 16 jaar en heeft geen notaris nodig in het geval van een handgeschreven testament, aangezien de erflater het zelf met de hand maakt. Indien men echter een notarieel testament wenst, moet dit bij een notaris worden verleden, waarbij de kosten hiervoor afhankelijk zijn van de waarde van de nalatenschap. Omwille van de duidelijkheid moet het document de vermelding “testament” of “uiterste wilsbeschikking” dragen en moeten aan het eind de handtekening van de erflater en een datum worden toegevoegd. Indien er meerdere testamenten zijn, is het testament met de meest recente datum beslissend.

 • Will

Juist nalaten tijdens uw leven

Nalaten tijdens het leven – Een sterfgeval in de familie is vaak de aanleiding voor een bitter geschil over de nalatenschap. Een testament kan dit probleem verhelpen door duidelijkheid te scheppen over de nalatenschap tijdens iemands leven. Hier kunt u nagaan wat in aanmerking moet worden genomen en hoe onroerend goed in een testament kan worden opgenomen.

Zonder testament wordt de nalatenschap verdeeld volgens de regels van erfopvolging bij versterf. Dit is echter niet altijd in het belang van de erflater. Indien er een testament bestaat, kunnen de goederen anders worden verdeeld dan bij wet is bepaald en kunnen ook personen die geen bloedverwanten zijn, erven. Het opstellen van een testament is dus niet alleen belangrijk om de laatste wil en het testament nauwkeurig te regelen, maar ook om geschillen binnen de familie te voorkomen.

Dood en rouw

Uitingen van rouw – In geval van een sterfgeval in de familie of onder vrienden, dienen condoleances te worden betuigd aan de nabestaanden. Het is vaak moeilijk om de juiste woorden te vinden. Ze moeten persoonlijk zijn en altijd tactvol en meelevend.

De juiste woorden om te condoleren

De juiste woorden vinden is heel moeilijk, vooral bij een sterfgeval. Of het nu gaat om een rouwkaart, de inscriptie op een kranslint of een begrafenistoespraak. De woorden moeten tactvol en zorgvuldig worden gekozen om het nodige eerbetoon aan de overledene te brengen. Als u het moeilijk vindt om de juiste woorden te kiezen, kunnen wij u helpen en u enkele voorbeelden en tips geven voor de juiste woorden om uw verdriet uit te drukken.

 • Uiting van verdriet

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers over het erven van onroerend goed.

Premies en successierechten

De successierechten werden in hun huidige vorm reeds in 1906 in het Duitse Rijk ingevoerd. Sindsdien is er wel het een en ander veranderd, maar de wet is nog steeds op dezelfde uitgangspunten gebaseerd. De belangrijkste daarvan is dat een erfenis wordt beschouwd als een vermeerdering van het vermogen van de erfgenamen en dus moet worden belast als elk ander inkomen. Andere beginselen, zoals de gelijkheid van echtgenoten en geregistreerde partners, zijn sinds 1906 aanzienlijk veranderd.

De successierechten: wat wordt belast en wat niet? Om de erfgenamen te beschermen tegen een grote financiële last, gelden verschillende belastingtarieven en -toeslagen naar gelang van de graad van verwantschap. Deze uitkeringen omvatten verschillende zaken die niet hoeven te worden belast, zodat de erfgenamen het grootste deel ervan niet als belasting hoeven af te dragen, vooral in het geval van een grote nalatenschap. U kunt nu nagaan welke belastingvrije sommen er zijn en hoe hoog ze zijn voor de respectieve gezinsleden.

 • Premies en successierechten

Bereken successierechten

Wie een huis gaat erven, moet zo snel mogelijk het bedrag van de successierechten berekenen. De wet kent de erfgenaam een hoge belastingaftrek toe. Voor echtgenoten in successieklasse I is dit 500.000 euro. Kinderen en kleinkinderen profiteren van een belastingaftrek van 400.000 euro.

 • Bereken successierechten

Erfgoed in getallen: Statistieken

Tot nu toe werd aangenomen dat de erfenissen in Duitsland tot 300 miljard euro zouden bedragen (zoals gemeld door Der Spiegel). Tegelijkertijd nemen de erfenissen en het volume toe, zoals u ook verderop in de statistieken zult zien. Volgens de DIW-studie zet de trend zich door en zal in Duitsland aanzienlijk meer vermogen worden geërfd of weggegeven, een bedrag van 400 miljard. Indien een erfenis wordt aanvaard, betekent dit dat alle rechten, maar ook alle plichten worden aanvaard. Indien de nalatenschap een zuiver monetair bedrag is, wordt deze waarde onmiddellijk bepaald. De situatie is anders met onroerend goed. Niet alleen gaat het huis over in handen van de erfgenaam, maar ook eventuele schulden, zoals een hypotheek, worden door de erfgenaam overgenomen.

 • Erfgenamen: Statistieken